Tag Archive: קובי לוי

התפילין שהצילו רבבה

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

רבבה של אנשים בתוכם גם אלפי יהודים, קיבלו את חייהם במתנה בזכות התפילין של דיוויד מילר, וליתר דיוק, בזכות מסירות נפשו לא לאבד מצווה יקרה זו.

אברהם כפול שלושה

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

מיד אחזתי את המיקרופון והודעתי כשכולי צמרמורת של התרגשות, קהל קדוש, אתם לא תאמינו, אבל כאן, על כסא הברית, קרוב קרוב לאליהו הנביא, נפגשו שלושה אברהם

טבק ללא כף זכות

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

"הבעל-שם-טוב הרים את עיניו וציווה בקול רועם על תלמידו: "תענה אתה!!!". הלה נבהל. "תענה אתה" צעק הבעל-שם-טוב "שאלת, אבל התשובה מצוייה בקירבך".

הוויתור

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

"השם ישמור!" זעק פרופ' צימבלר וטפח על מצחו "המצב הולך ומחמיר והכל בגלל שתי תרופות סותרות שמוזרקות לחולה. יש להפסיק את הטיפול הזה מיד..

שכר שיחה נאה

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

"חבל" אמרתי לה "אולי סיפורך יחזק כמה מן המאזינים. לפעמים חבל לאחסן עובדה מן הסוג הזה, שיכולה לפעול על לבבות רחוקים. לשמחתי הגב' שוכנעה, והחלה לספר.

מתחת לעץ החרוב

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

רפאל ושמעון מחו דמעה סוררת. "ואנחנו, כשאבא עשה חסד של אמת עם יהודי אומלל ניצול שואה, שיננו משניות מתחת לעץ החרוב".

צעד קטן להשבת השכינה

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

אל תשאל איך למה ומדוע, אבל השטן כידוע הוא יצר הרע, הוא נחש הקדמוני, ויש לו הרבה מסיכות ותחפושות ושיטות לקלקל ולמוטט ולרסק בית יהודי בעיקר אם הוא מושלם... וזה מה שקרה

דקה לפני השקיעה

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

"תראה דוקטור" אמר לו פעם בנימינוב "אתה אומנם מלת אותי, אבל לא היית עושה את זה, בלי הפסק של הרב שלך... ואת היהדות שלי אני חייב בעיקר לו. אתה לא נעלב?"