Tag Archive: פרשת נח

ג'יימס בונד ותיבת נח

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

ג׳יימס בונד הוא יציר דמיונו המפותח של הסופר הבריטי איאן פלמינג, אבל בפרשת השבוע אנחנו פוגשים דמות שאכן הצילה את העולם מהשמדה טוטאלית – דמותו של נח הצדיק

כרמו של נח

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

הפעולה הראשונה שעשה נח לשיקום החורבן הנורא של היקום, לייסוד העולם החדש לאחר המבול, היתה נטיעת כרם

תרבות הגוף

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

מול תרבות החומר המערבית המשועבדת לתשוקות הגוף, בלא שום כוונה להשליט עליו את ערכי הרוח. ניצבת היהדות כמאחדת את הכוחות המנוגדים הללו. באמצעות מערך מצוותיה היא מעניקה לגוף את האיזון ואת ההרמוניה.

הרבגוניות שבקשת

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

 תפקידו של המחנך הוא להתמודד עם רבגוניות טבע תלמידיו. הכרה והבחנה בזהות ייחודית - תשומת לב אישית - ואי הכללה כ"קבוצה", תורמים בעניין זה רבות, למחנך, להורים, וגם למנהל עבודה.