Tag Archive: חינוך ילדים

התמודדות עם הכישלון

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

התמודדות נכונה עם כישלון –התייחסות נקודתית ולא סוחפת – תמיכה בילד והעברת מסר: ״לא להתייאש״ –גם אם זה קרה. אלו הן הנקודות שמלמדינו הבורא בהתייחסותו לכישלונו של קין.

הרבגוניות שבקשת

מאי 22, 2018 12:00 am Published by Leave your thoughts

 תפקידו של המחנך הוא להתמודד עם רבגוניות טבע תלמידיו. הכרה והבחנה בזהות ייחודית - תשומת לב אישית - ואי הכללה כ"קבוצה", תורמים בעניין זה רבות, למחנך, להורים, וגם למנהל עבודה.