אמונה תמימה ואיתנה

לאחר שהגיע אברהם אבינו לארץ ישראל, הוא קיבל הבטחה מאת האלוקים: "שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה, וקדמה וימה: כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם" (בראשית י"ג, י"ד-ט"ו).