משמעותו של נסיון

הניסיונות הם חלק בלתי נפרד מהמתכונת שהועיד הבורא לאדם בחייו. האדם הורד לעולם הזה כדי לעבוד את בוראו ולעמוד בהצלחה בניסיונותיו

התורה מקדישה תיאור נרחב לניסיונות השונים שהתנסה בהם אברהם אבינו. בראשם עומד ניסיון העקידה. מן הראוי להעמיק ולהבין מהי מהותו של הניסיון, מה ניתן להשיג ממנו ומהי תכליתו.

 

המשמעות הפשוטה של המושג "ניסיון" היא מבחן. כשאדם ניצב בפני מצבים קשים, נבחנת מידת נאמנותו. בפעולות חשבון בסיסיות מוכרת דרך אימות באמצעות הפעולה החשבונית ההפוכה. אם אדם רוצה לוודא שפעולת הכפל שביצע אכן נתנה את התוצאה הנכונה, הוא מבקר את עצמו על ידי חילוק התוצאה שהתקבלה. באותה מידה יש להתייחס גם לניסיונות שהבורא מנסה את בריותיו. באמצעות העמדתם במצבים המנוגדים ליעד, האדם נבחן האם מגמת פניו אכן כנה, יציבה ושואפת להגיע אל האמת, למרות הקשיים הניצבים בדרכו.

 

ניסיונות מצויים בדרכו של כל אדם. הניסיונות המצויים על כל צעד ושעל, הם חלק בלתי נפרד מהמתכונת שהועיד הבורא לאדם בחייו. האדם הורד לעולם הזה כדי לעבוד את בוראו, לקיים מצוות ולעמוד בהצלחה בניסיונות.

 

אנו מכירים ילדים היודעים לשנן את החומר שלמדו כראוי, אך עדיין אין בכך הוכחה שהם שולטים בחומר הנלמד. יתכן שהם למדו רק לדקלם אותו. אם יידעו להשיב נכונה לשאלה שהוצגה בפניהם מכיוון בלתי צפוי, יתברר, ששליטתם בחומר מושלמת. כך הם פני הדברים לגבי כל אדם. דווקא העמידה במצבים חריגים וקשים, מוכיחה עד כמה האדם דבק במטרה.

 

קיים מהלך חשיבה נוסף בעניין מהות הניסיונות:

תכונות רבות חבויות בפנימיות האדם. העמידה בניסיון מגלה תכונות אלו ומוציאה אותן לאור. הניסיון מאלץ להוציא מן הכח אל הפועל את הפוטנציאל החיובי הגנוז באדם.

 

ההוצאה לפועל של הכוחות הנעלמים חשובה כדי להוכיח קבל עולם מה גדולה היא מעלת האדם העומד בהצלחה בניסיון.

 

גילוי זה חשוב לא רק כדי להוכיח לאחרים את מעלת המנוסה, אלא הוא חשוב גם בעבור האדם עצמו. ההוצאה לפועל מקנה למעלות הגנוזות את עוצמתן. גם אם בתוך תוכו של האדם מצויות סגולות מסויימות, כל עוד הן לא באו לכלל ביצוע, עדיין רופפות ורפויות הן בידו.

 

לעומת זאת, לאחר שהאדם זוכה לעמוד בהצלחה בניסיון, שוב אין הוא אותו אדם שניצב מול הקשיים והניסיונות וטרם צלח אותם. אמנם כל מעשה טוב שהאדם עושה מעלה אותו בדרג המעלות, אולם העמידה בניסיון מקנה לו דחיפה רבתי כלפי מעלה.

 

המושג ניסיון גזור מהשורש "נס", שהוא התורן, המוט הגבוה והבולט של הספינה. כל ניסיון שהסתיים בהצלחה, מרומם את האדם ומעלה אותו לדרגה רמה מזו שבעבר.

 

עם זאת, למרות מעלת הניסיון, אל לו לאדם לתור אחר ניסיונות ולבקשם. אדרבה, בפי כל אדם צריכה להיות שגורה התפילה: "אל תביאני לידי ניסיון". אולם אם גזרה ההשגחה העליונה על האדם להיקלע לניסיון, הצלחתו במבחן זה מנשאת אותו הרבה מעבר לדרגתו הרוחנית הקודמת. ככל שהניסיון קשה יותר, כן מעפיל האדם בעקבותיו לשיאים גבוהים יותר.

 

[ערכים]