מהותה של ישיבה

הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט״א: ״צריך לדעת שכל המושג של ישיבה זה שיושבים ונעצרים לפני ד׳״.

"ישיבה היא כ'רשות היחיד', דבר קדוש ומופרש מכל מה שבחוץ. צריך זהירות מרובה, מפני ה'לפתח חטאת רובץ', ולהציב חומות אטומות לבל יחדר כל דבר מהרחוב שבחוץ" כך אמר הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א בשיחה שנשא לאחרונה בפני תלמידי ובוגרי ישיבת "מעלות התורה", שיחה שבה עמד על נסיונות התקופה,

 

שעלולים לעמוד גם בפני בני הישיבות באשר הם, וקרא להקפיד על שמירת עולם הישיבות בטהרתו."

"צריך לדעת שכל המושג של ישיבה זה שיושבים ונעצרים לפני ד', ישיבה זה דבר מובדל, זה דבר קדוש, מימי אבותינו לא פסקה ישיבה. אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב בישיבה וכו'.

 

צריך לדעת שכל המושג של ישיבה זה רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע, כדבר מובדל ומופרש מהעולם הזה".

"מובא בחז"ל שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, וגם נאמר שיצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. שני דברים מובאים כאן, גם 'מתגבר' וגם 'מתחדש' בכל יום. וזה מפחיד נורא נוראות. הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, שאפילו יוצרו קראו רע.

אבל על זה אמרו חז"ל שיש לעבוד הבורא בשני יצריך, ביצר טוב ויצר רע, להילחם ביצה"ר. והקב"ה לא בא בטרוניה לבריותיו חס ושלום, אם אדם נלחם בכוחות שהקב"ה נתן לו, באשר הוא שם, ולאחר שירד ממצבו הרי הוא שואף ומציב לעצמו למטרה לחזור למצב הטוב, אז ודאי שזוכה על ידי זה לעלות ולהתעלות.

אבל העיקר שצריך שהמטרה והכוונה תהיה כל הזמן לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם למען שמו יתברך, כמו שרבינו ה'נפש החיים' אומר, שאפילו כשלומד שלא לשמה צריך שהכוונה תהיה שיגיע למצב של 'לשמה', למטרה האמיתית,

וכשעושה כך ורוצה באמת אז ודאי פותחים לו פתח, והבא להטהר מסייעים בידו וזוכה".