כבוד הזולת – לימי ספירת העומר. מדוע נענשו כ"כ תלמידי רבי עקיבא

מדוע נענשו הם בעונש כה חמור?

מאת: הרב יעקב שטיר

בתקופה הזו של ימי ספירת העומר, אנו מתאבלים על מותם של  24.000 !! מתלמידיו של רבי עקיבא. הסיבה לכך הייתה, כפי שלימדונו חז"ל, משום שהם לא נהגו כבוד זה בזה.

צריך להבין, הרי כידוע תלמידי רבי עקיבא היו צדיקים גדולים, ומה שלא כיבדו זה את זה היה באופן דק מאד, שסביר להניח שאנחנו לא היינו מעלים על דעתנו כלל שמדובר על חוסר כבוד הדדי.

אם כן מדוע נענשו הם בעונש כה חמור?

היכן מצינו עונש מות על חוסר כבוד לזולת?

וחוץ מזה הרי לכאורה עיקר יעודם של תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא הייתה להעביר את תורת רבם לעם ולהמשיכה לדורות הבאים,

עיקר יעודם אם כן, היה נעוץ במצות לימוד התורה ולא בדקויות של בין אדם לחבירו,

אם כן למה פרצה בהם מגיפת מוות דוקא בעקבות דבר שלכאורה הינו דבר מנותק ממצות לימוד תורה, על דבר החוסר כבוד שנהגו זה בזה?

נראה בעזרת השם לבאר, שתורתנו הקדושה אינה חכמה כשאר החכמות. פיזיקה, רפואה, מחשבים וכו',.

גם האדם המושחת במידותיו מסוגל ללמוד, ואף להצליח ולקבל ציונים גבוהים ותארים נכבדים.

אך התורה מהותה רוחנית.

מה שלעינינו נראה כאילו התורה עוסקת בעניינים הגופניים של חיי היום יום שלנו, זה אמנם נכון,

אבל הפן הפנימי והמהותי של התורה הינו דבר רוחני לגמרי, וגם הלימוד שלנו, גם לימוד חלק הנגלה שבתורה, אפוף ברוחניות ובקדושה עילאית.

לכן, כל פגם בנפש, כל פגם במידות, מהווה גורם מפריע להשגת התורה ולהשראתה בתוכנו.

תורה לא נקנית רק על ידי לימוד ויגיעת ההבנה.

חז"ל לימדו אותנו במסכת אבות שהתורה נקנית בארבעים ושמונה קניינים, וכולם נצרכים להשגת התורה.

וכפי שנאמר שם: "התורה נקנית בארבעים ושמונה דברים, ואלו הן, בתלמוד, בשמיעת האוזן, בעריכת שפתים, בבינת הלב, באימה, ביראה, בענוה, בשמחה, בטהרה,.

בשימוש חכמים, בדקדוק חברים, ובפלפול התלמידים, בישוב, במקרא, במשנה, במיעוט סחורה, במעוט דרך ארץ, במעוט תענוג, במעוט שינה, במעוט שיחה, במעוט שחוק,

בארך אפים, בלב טוב, באמונת חכמים, בקבלת היסורין, המכיר את מקומו, והשמח בחלקו, והעושה סיג לדבריו, ואינו מחזיק טובה לעצמו, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות,

אוהב את הצדקות, אוהב את המישרים, אוהב את התוכחות, ומתרחק מן הכבוד, ולא מגיס לבו בתלמודו, ואינו שמח בהוראה, נושא בעול עם חברו, מכריעו לכף זכות,

מעמידו על האמת, מעמידו על השלום, מתישב לבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, הלומד על מנת ללמד, והלומד על מנת לעשות, המחכים את רבו, והמכוון את שמועתו, והאומר דבר בשם אומרו".

ולכן דווקא תלמידי רבי עקיבא, דווקא הם שנבחרו משמים להנחיל את חלק תורתו של רבי עקיבא לדורות הבאים, דווקא מהם נדרשה שלמות אמיתית בתיקון המידות, ולכן מכיון שלא כיבדו זה את זה באופן המושלם הראוי לפי דרגתם,

כבר נפסלו הם מלהיות מעבירי תורתו של רבי עקיבא, כבר אינם ראויים הם לכך, ולכן לא היה להם כבר מקום בעולם.

כהבנה נוספת בענין ניתן לומר, שרבי עקיבא כידוע לימד אותנו ש"ואהבת לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה. מכיון שמשפט זה נעשה כאחד המשפטים המפורסמים ביותר מדברי חז"ל,

משפט שאין כמעט יהודי שלא שמע עליו, סימן הוא לכאורה שחלק גדול ממה שרבי עקיבא בא להנחיל לעולם, הוא חיזוק מיוחד במצות "ואהבת לרעך כמוך".

לפי זה ניתן להבין, שדווקא תלמידיו של רבי עקיבא נדרשו לקיים בשיא ההידור והשלמות את המצוה הזו, יותר מהאדם הממוצע, ולכן הייתה עליהם תביעה כל כך חזקה על חוסר קטן של כבוד הזולת, תביעה שהביאה עליהם עונש כה חמור.

יהי רצון שנזכה ללכת לאורו של רבי עקיבא, גם לתקן את מידותינו בשלמות ולקיים מצות "ואהבת לרעך כמוך" באופן נעלה ומושלם וגם להתגדל בעסק התורה ובמצוות

כדרכם של רבי עקיבא ושאר גדולי ישראל שעמדו להם לעם ישראל לאורך כל הדורות.

ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן!

הגנבת המכוערת!! איך היא לא מתביישת!!

לא יאומן איזה אנשים יש היום…   אתם חייבים לקרוא את הסיפור של אולי לסוכר היה קר ?

 

 

אם גם לך מפריע ה׳׳מרצדס׳׳ החדשה של השכן, או האייפון המשודרג של החבר,

אם גם אתה מרגיש כי ׳׳חבל׳׳ שהוא זה שהשיג את זה ולא אתה. זה הזמן להיכנס למאמר הבא: לא לקנאים בלבד