העליה לרגל

בזמן שבית המקדש עמד על מכונו וישראל היו שרויים על אדמתם, חלק מהוויית המועדים התבטאה בקיום ההמוני של מצוות העליה לרגל לבית המקדש.

לדאבוננו הרב עוונותינו הכריעו את הכף, ולא זו בלבד שאין אנו יכולים לעלות ולהיראות בבית הבחירה, אלא שאפילו דלונו מלתאר לעצמנו את השגב האדיר שהיה באותם מעמדות. מכל קצווי הארץ, נטשו הכל את בתיהם ועלו להר הקודש שבירושלים, לחוג לפני ה' ולהיראות לפניו בעזרה.

 

אם בעוונותינו שרבו חרב בית מקדשנו, והננו מנועים כיום מלעלות לרגל כמצוות התורה, עדיין עם ישראל לא חדל מהתקווה והצפיה שבמהרה ייבנה המקדש, ושוב יתאפשר לו לקיים את עליית הרגלים כמשפטה.

 

יתכן שקטני אמונה יפקפקו כיצד מצווה התורה ציווי כה מקיף בזמנים קבועים, שהרי מטעמים בטחוניים צעד זה הינו מסוכן מאין כמותו.

 

הכל יודעים כי שלוש פעמים בשנה, בבוא המועדות, יעזבו הכל את בתיהם, אחוזותיהם ונכסיהם ויעלו לירושלים. האין פירצה זו קוראת לגנבים מאומות העולם לנסות לעלות על אדמות היהודים, לנשלם משדותיהם ומכרמיהם ולחמוד את רכושם?

 

התורה עצמה מתייחסת לשאלה זו והיא מבטיחה שאין ממה לחשוש, וכל רע לא יאונה לנכסים. הקב"ה מודיע: "כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך ליראות פני ה' אלוקיך שלוש פעמים בשנה" (שמות ל"ד, כ"ד). קיימת כאן הבטחה כוללת, ניסית כמעט, שאיש לא יינזק כתוצאה מהעובדה שיקיים את מצוות הבורא בעלייתו למקדש.

 

ואמנם, בתלמוד מסופר רבות על יהודים שבטחו בהבטחת הבורא, עלו לרגל ובאופן ניסי נשמרו בתיהם ושדותיהם וכל רע לא אירע להם ע"י הגויים מבקשי רעתם.

 

דברים אלו מורים על אמיתותה של התורה ועל גדלותה של נותנה, ה' שהוא גם שר ההיסטוריה והוא שולט בכל המתרחש בעולמנו. רק הוא יכול להבטיח הבטחה כה מרשימה ולקיימה לאורך הדורות.

[מתוך אתר 'ערכים']