הלכות נטילת ארבעת המינים

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" (ויקרא כ"ג) א.  נטילת הלולב וברכתו מצות "עשה" מן התורה לקחת ארבעת המינים ביום הראשון. בשאר ימי החג מצוה זו היא מדרבנן. מצות ארבעת המינים היא שיקח אחרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות.קרא עוד...

"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר

כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל

ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים" (ויקרא כ"ג)

א.  נטילת הלולב וברכתו

 • מצות "עשה" מן התורה לקחת ארבעת המינים ביום הראשון. בשאר ימי החג מצוה זו היא מדרבנן.
 • מצות ארבעת המינים היא שיקח אחרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות.
 • מצוה לאגוד יחד את שלושת המינים.
 • כיצד אוגדם? שדרת הלולב כלפי פניו של הנוטל, ההדסים מימין הלולב, והערבות משמאל הלולב נמוכות קצת מההדסים, ואוגדם יחד בקשר שעושה מעלי הלולב. ועושה עוד שתיים או שלוש לולאות בלולב לבד, אבל לא יעשה שום קשר בטפח (10 – 8 ס"מ) העליון של השדרה. וכן צריך להיות ששדרתו של הלולב תהיה גבוהה טפח מקצה ההדסים והערבות. מנהג בני ספרד לאגוד את הלולב: לולב באמצע, הדס אחד בימין ואחד בשמאל, ערבה בימין ערבה בשמאל והדס באמצע.
 • יאגדם בערב החג, ואם שכח יאגדם בחג אבל רק בעניבה ולא בקשר קיים.
 • לוקח את הלולב ומיניו בידו הימנית, והאתרוג בידו השמאלית, ומברך "על נטילת לולב", וביום הראשון גם "שהחיינו".

למה בחרו בלולב לברכה? (שמברכים "על נטילת לולב")
מפני שהוא גבוה מכל המינים. (רבינו בחיי)

 • כשחל יום טוב הראשון בשבת – לא נוטל ארבעת המינים, ואז יברך "שהחיינו" רק ביום השני.

 • בזמן הברכה יש לאחוז את האתרוג הפוך – כשפיטמתו למטה ועוקצו למעלה, וכשמסיים הברכה יהפכנו, יצמידנו ללולב ומיניו וינענעם יחדיו ובזה קיים המצוה.
 • מצוה לנענע בהם לארבע רוחות השמים ולמעלה ולמטה.
 • בעת הנענועים אם היה אחד המינים הפוך – לא קיים את המצוה.
 • מצוה לנענע בהם בשעת אמירת הלל בפסוקים: "הודו לה'", וב"אנא ה' הושיעא נא".

ב. זמן נטילת לולב

 • מצות לולב ביום ולא בלילה, וכל היום עד שקיעת החמה יכול לקיים מצות לולב.
 • זריזים מקדימים למצוות ונוטלים אותו בבוקר השכם, בהנץ החמה.
 • לא יאכל לפני נטילת לולב.
 • בשבת, כאמור, אין נטילת לולב, והלולב אסור בטלטול, אבל האתרוג מותר.

ג. לולב ביום הראשון

 • אין יוצאים ידי חובת לולב ביום הראשון של סוכות אלא בד' מינים שהם שלו ולא בשאולים.
 • אין לו ד' מינים משלו, יבקש מחבירו שיתן לו אותם במתנה (על מנת להחזיר).
 • לא יקנה ד' מינים אצל ילדים לפני גיל בר מצוה (מאוד מצוי בערבות) – שאינם יכולים להקנות ואין יוצאים בהם ביום הראשון.
 • בשאר ימי החג מקיימים את המצוה בד' מינים שאולים, ולכן כשחל יום ראשון של סוכות בשבת שאין בו נטילת לולב – אין בחג זה דינים אלה.
 • במינים גזולים לא יוצאים כל החג, לכן אין לקנות ערבות ממוכרים כשיש חשש שגנבום.

 ד. החייבים במצוה

 • נשים פטורות ממצות לולב, אבל הרשות בידן לקיים את המצווה, ולבני ספרד אין מברכות.
 • קטן היודע לנענע, אביו חייב לחנכו במצות לולב.

ה. הנאה מד' מינים

 • אסור להנות כל ימי החג מארבעת המינים שברכו עליהם.
 • אתרוג של מצוה אסור לאכלו כל החג אפילו ביום האחרון.
 • הדס של מצוה אסור להריחו.
 • יש להמנע גם מהרחת האתרוג.