הלכות ארבעת המינים

כל המצוות שבתורה צריכות להיות נאות ומהודרות שנאמר "זה א-לי ואנוהו" אבל אין זה מעיקר המצוה אלא רק יפוי והחשבת יתר של המצוה.

הידור ארבעת המינים

 • כל המצוות שבתורה צריכות להיות נאות ומהודרות שנאמר "זה א-לי ואנוהו" אבל אין זה מעיקר המצוה אלא רק יפוי והחשבת יתר של המצוה.
 • מיוחדת היא מצות ארבעת המינים שחייבת בהידור שנאמר "פרי עץ הדר" והידור המינים הוא מעיקר המצוה. ויש הידורים שבהעדרם המינים פסולים ויש הידורים שהם רק לכתחילה אבל בדיעבד המינים כשרים בלעדיהם.

הידור האתרוג:

 • שהוא נקי ביותר שאין עליו שום כתם.
 • שאין בו שום נקב או התקלפות הקליפה.
 • שיש בו שקיעות ובליטות הרבה ואינו חלק כלימון.
 • שהעוקץ שבתחתיתו שקוע קצת בבשר האתרוג.
 • שצורתו כצורת מגדל, היינו רחב מלמטה בצד העוקץ ומתקצר והולך מחציו לצד הפיטם.
 • שיש לו פיטם, והשושנה שעל הפיטם שלימה, והפיטם מכוון באמצעו כנגד העוקץ.

הידור הלולב:

 • שהוא רענן וירוק כולו בלי יבשות כלל.
 • שהוא יפה במבנהו, זקוף וישר בלי כל כפיפות.
 • שלא נקטם ראשו (בחודו) אפילו כלשהוא.
 • שהעלים העליונים כפולים (תיומות) סגורים ודבוקים.
 • שאין עלי הלולב פרודים זה מזה אלא צמודים אחד לשני.

הידור ההדס:

 • שכל העלים רעננים וירוקים בלי יבשות כלל.
 • שהעלים יהיו משולשים.
 • שראשי העלים של כל שלישיה נמוכה חופפים את עוקצי השלישיה שלמעלה הימנה לכל אורך ההדס.
 • שאורך עץ ההדס הוא 3 טפחים  (30 – 24 ס"מ).
 • שאין העץ קטום בראשו כלל, וגם העלים שלמים.
 • שלא יהיו ענבי ההדס מרובים ושלא יהיו בו הרבה ענפים קטנים.

הידור הערבה:

 • שהקנה של הערבה אדום, והעלים צרים וארוכים וחודם חלק ואין בו פגימה.
 • שראש הקנה אינו קטום ואף העלה העליון שלו שלם (-לבלוב).
 •  שהעלים ירוקים ולחים, טריים בלי יבשות כלל.
 •  הידור גדול לקחת ערבה הגדלה בנחל.