השבת האחרונה

שר גדול ומכובד יצא למסע ציד ביער. למסע זה היה נוהג לצאת בגפו ללא שומרים ומשרתים, עובדה זו נוצלה היטב ע"י שודד יערות שארב לו במסעו. ואכן בהגיע שעת כושר מתאימה התנפל השודד על השר ודרש ממנו את כל כספו. השר שחשש לחייו ציית לדברי השודד ורוקן את כיסיו מכל כספו. השודד שלא הסתפק בכסף הרב, דרש ממנו גם את כלי ציידו, כיון שנענה השודד אף לבקשה זו תבע ממנו השודד גם את בגדיו. – כאן כבר פקעה סבלנותו של השר המכובד, פנה אל השודד בתחנונים כי לפחות את בגדיו יותיר לו, כיצד אוכל לשוב לביתי ללא בגדי? אך השודד נותר עקשן בתביעותיו ולא ויתר גם על דרישה זו.

אדם אחד הזדמן למקום והיה עד לשיחת השר והשודד, פנה לשודד וניסה להסביר לו כי בויתורו על בגדי השר אולי יבוא יום והשר יזכור לו זאת לטובה, ויהיה לו למליץ יושר בפני המלך. שמע השודד את דברי הגנב ואמר לשר: "באם תבטיחני כי בבא העת תהיה לי למליץ בפני המלך אוותר על בגדיך". כיון שהבטיח לו השר, עזב השודד את השר.

לימים אכן נתפס השודד והובאו למשפט בפני המלך. כאשר שמע השר על דבר משפטו ביקש להעיד עדות על השודד בפני המלך, בהזכירו למלך כי הסכים לתת לו את בגדיו לאחר השוד שערך…

הנה עדות זו כמובן שלא סייעה לשודד הרחמן ש"ויתר" על בגדיו…

***

אמרו רבותינו – שנה שלא תוקעים בה בשופר מפני קדושת השבת, עומדת לו ליהודי במקום כוחה של זכות מצוות השופר הזכות של שמירת השבת כ"עדות" על כל שבשביל זהירות בכבוד שבת וחשש חילולה מוותר הוא על זכות מצוות היום של שופר.

אך איזו עדות זו היא כאשר השבת "שלו" מגיעה לדוכן העדים והיא כולה "פצועה וחבולה" ממנו, מאופן זלזולו בה כל השנה.

עדות זו יכולה ח"ו לעמוד בעוכריו: כך אתה מכבד את השבת? כך אתה נזהר מחילולה? אם זו השבת שלך – ישאלוהו – מדוע אינך תוקע היום בשופר?

השבת האחרונה, הזהירונו רבותינו, מלבד ענינה כשבת האחרונה, הרי בשנה שאנו זקוקים לה לעדות, בוודאי ובוודאי שמחויבים אנו ביותר לכבדה כראוי, להיזהר בה ולשומרה מכל משמר.