הסגולה המיוחדת שתעניק לכם תוחלת חיים גבוהה יותר

הזוהר הקדוש אומר ״רחמנא ליבא בעי״, כלומר: הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. זה מה שחשוב לו. הרצון!

 

 

חכמנו זיכרונם לברכה מספרים לנו סיפור מעניין מאוד, (תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף ח'): סיפרו לו לרבי יוחנן שיש אנשים זקנים בארץ בבל.

התפלא רבי יוחנן, שהתגורר בארץ ישראל, ושאל: הרי כתוב בתורה הקדושה "למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר ה' אלוקיכם נותן לכם". כלומר, אריכות ימים צריכה להיות רק בארץ ישראל. איך קרה הדבר שגם בחוץ לארץ אנשים יכולים להאריך ימים ולהגיע לזקנה מופלגת?

ואז שמע רבי יוחנן עוד משהו על האנשים המתגוררים בבבל. התברר לו שאותם זקנים בבליים, נוהגים להגיע מוקדם בבוקר לבית הכנסת, והם לומדים תורה עד שעות הלילה המאוחרות.

אמר רבי יוחנן, אין זה פלא אם כן שהם מאריכים ימים. כמו שאמר רבי יהודע בן לוי לבניו, "אם אתם רוצים להאריך ימים ולחיות עד זקנה מופלגת – הקדימו לבית המדרש והישארו בו עד שעות הלילה המאוחרות. את דבריו הוא תמך בפסוק "אשרי אדם שומע לי לשקד על דלתותי יום לשמור מזוזת פתחי וכתיב בתריה כי מוצאי מצא חיים". כלומר מהפסוק הזה אנו לומדים שמי ששוקד על דלתות בית המדרש ללמוד תורה, מאריך ימים.

ובכן, לא כל אדם יכול להיכנס לבית המדרש בשעות הבוקר המוקדמות, ולעסוק בתורה ברציפות עד שעות הלילה המאוחרות, ולנהוג כך מדי יום לאורך זמן.

אבל כל אחד יכול לפחות לקחת חלק מאותה סגולה, להקדים לבית המדרש וללמוד תורה כפי יכולתו, להתפלל עם הציבור ולאחר מכן לצאת לעבודה. בערב, כשאתה מתפלל ערבית, אתה יכול להישאר עוד חצי שעה בבית הכנסת ולעסוק בתורה.

כתוב בספרי המוסר שמי שמקדיש את זמנו הפנוי כדי לעסוק בתורה, אפילו אם רוב שעות היום הוא עסוק בעבודת כפיים או בכל מלאכה אחרת, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את שעות העבודה כחלק מלימוד התורה, כי הרי את כל זמנו הפנוי הוא מקדיש לכך, ורק כשהוא נאלץ לעבוד כדי לפרנס את משפחתו הוא נוטש את לימוד התורה.

הזוהר הקדוש אומר "רחמנא ליבא בעי", כלומר: הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. זה מה שחשוב לו. הרצון!

כמובן שכשאדם אומר שהוא מאוד רוצה לשמור שבת ובפועל הוא מחלל את השבת – המשמעות היא שהוא אינו רוצה באמת לשמור שבת. אך מי שמנצל את זמנו הפנוי כדי לעסוק בתורה, מוכיח שהוא באמת רוצה היה לעסוק בה גם ביתר שעות היממה, ולכן הרצון שלו הוא הדבר החשוב ביותר לבורא עולם.