חמשת המאורעות שקרו בשבעה עשר בתמוז

מדי שנה בשבעה עשר בתמוז אנו צמים ומתאבלים על חורבן בית המקדש. במשנה במסכת תענית מספרים לנו חכמנו זיכרונם לברכה, על חמישה מאורעות קשים שקרו לעם ישראל ביום זה.

"בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והבקעה העיר, ושרף אפסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל", במילים אלו מתארים חז"ל (מסכת תענית פרק ד' משנה ו') את חמשת הדברים שקרו לעם ישראל בשבעה עשר בתמוז, ושבגינם אנו מתענים מדי שנה ביום זה.

"נשתברו הלוחות" – היה זה כשבני ישראל היו במדבר, חודשים אחדים לאחר שיצאו ממצרים. לאחר מעמד מתן תורה בחג השבועות, עלה משה רבינו למרום ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה, בהם לימד אותו הקדוש ברוך הוא את התורה כולה, על כל הלכותיה ופרטי הדינים השונים. 

כעבור 39 ימים, הצליח השטן לבלבל את עם ישראל, ובגלל טעות בחשבון חשבו היהודים שמשה רבינו שהבטיח לשוב כעבור ארבעים יום, מאחר וכבר לא ישוב עוד לעולם. ה'ערב רב', המצריים ובני עמים אחרים שנדבקו לעם ישראל בראותם את גדולתו, החלו לשכנע את חבריהם בני ישראל לעבוד עבודה זרה, וכך הם בראו את עגל הזהב והשתחוו לו.

כשירד משה רבינו מהר סיני וראה את התופים והמחולות שהם עשו לכבוד עבודה זרה, הוא השליך מידיו את לוחות הברית שקיבל בהר סיני, ושבר אותם. לאחר מכן עשה משפט במי שעבדו לעבודה זרה, ורבבות מישראל נהרגו באותו היום. הקדוש ברוך הוא ביקש להשמיד את עם ישראל בשל החטא החמור הזה, אבל משה רבינו העתיר לפניו בתפילה ובתחנונים במשך ארבעים יום נוספים, עד שנעתר הקדוש ברוך הוא לבקשתו ואמר כי הוא לא יעניש אותם בעונש נורא כל כך על חטאם, אך בכל פעם בה יעניש אותם על חטאים אחרים, הוא יחמיר מעט את העונש, גם כעונש על כך שעבדו עבודה זרה.

"בטל התמיד" – ישנם שני פירושים מה היה מאורע זה. על פי אחד הפירושים, גם בשנות המצור על ירושלים, הקפידו הכהנים להקריב בבית המקדש מדי יום את קרבן התמיד בבקר ובין הערביים. אך כאשר נפרצה החומה, נאלצו הכהנים לצאת למלחמה נגד הכובשים שהצליחו לפלוש לתוך העיר, ומיום זה לא הוקרב עוד קרבן התמיד, על אף שבפועל נחרב בית המקדש רק שלושה שבועות מאוחר יותר, בתשעה באב.

על פי ההסבר השני, מאורע זה אירע בתקופה אחרת, כששני אחים לבית חשמונאי, אריסטובולוס והורקנוס, נלחמו זה בזה על השליטה בירושלים, ואחד מהם צר על העיר, בזמן שאחו הסתגר בה עם חייליו. היה ביניהם הסכם לפיו מדי יום שלשלו אנשי ירושלים דלי מלא מטבעות זהב אל מעבר לחומה, ובתמורה קשרו הלוחמים שמחוץ לעיר כבשים לקרבן תמיד בקצה התחתון של החבל. ביום שבעה עשר בתמוז הפסיקו הצרים על העיר לספק את הכבשים לתמיד, ובמקום זאת קשרו חזיר בקצה התחתון של החבל. חז"ל מספרים שכשהחלו להעלות את החזיר הוא נעץ את טלפיו בחומת ירושלים, "ונזדעזעה ארץ ישראל חמש מאות פרסה על חמש מאות פרסה".

הפסקת הקרבתו של קרבן התמיד, נחשבה לאסון חמור מאוד, ועם ישראל התאבל על כך שנים רבות לאחר מכן, עד עצם היום הזה.

הבקעה העיר – בימי בית שני, צרו הרומאים על ירושלים משך חודשים ארוכים, עד שבשבעה עשר בתמוז הצליחו להבקיע את החומה ולפלוש לתוך ירושלים. במשך שלושה שבועות הם הרגו וטבחו אנשים נשים וטף, עד שבתשעה באב העלו את בית המקדש באש.
קיימת מחלוקת בין התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי אם גם בימי בית ראשון הובקעה חומת ירושלים בשבעה עשר בתמוז. בספר 'ירמיהו' כותב הנביא שהחומה הובקעה בתשיעי בתמוז, ובתלמוד הבבלי מוסבר שהסיבה שהצום נקבע דווקא בשבעה עשר בתמוז, היא משום שבחורבן בית שני הבקעה העיר ביום זה, והחורבן השני חמור מהראשון.
בתלמוד הירושלמי מוסבר שירמיהו טעה בחישוב התאריך בשל היותו בתוך ירושלים הסגורה והמסוגרת, אבל התאריך האמיתי בו הובקעה העיר בימי בית ראשון, היה בשבעה עשר בתמוז, כמו בימי בית שני.

"שרף אפוטמוס את התורה" – זהו מקרה נורא שבו נשרף ספר תורה, וישנם פירושים שונים לגבי המועד והמקום בו אירע המקרה הזה. יש המקשרים את אפוטמוס עם אנטיוכוס אפיפנס שכבש את ירושלים והובס לבסוף על ידי המכבים. אחרים מסבירים שאפוסטמוס היה שר רומאי בתקופה שלפני חורבן בית המקדש השני.

"העמיד צלם בהיכל" – יש המפרשים שאותו אפוסטמוס ששרף את התורה, גם העמיד צלם של עבודה זרה בתוך בית המקדש. אולם אחרים מסבירים שכתוב במשנה "הועמד צלם בהיכל", כלומר לא אפוסטמוס הוא שעשה זאת, אלא מישהו אחר, והם מייחסים זאת למקרה בו העמיד מנשה מלך יהודה צלם של 'אשרה' – עבודה זרה שהיתה נפוצה באותם ימים, הצלם הועמד בתוך בית המקדש, כהתרסה של מלך יהודה נגד הקדוש ברוך הוא ונגד המאמינים בו.