סגולה נגד עין הרע

לא הולך? רוצה להצליח?11 פסוקים שהאומר אותם בכל בוקר ניצל מעין הרע, מסגולותיה המיוחדות של הרבנית קנייבסקי שקיבלה מסבה הרב אריה לוין זצ״ל

סגולה נגד עין הרע שמעה אמא מסבא רבי אריה לוין זצ"ל, שקיבל מבעל ה'לשם':

לומר את פסוקי 'נגע צרעת', שהם אחד עשר פסוקים שמתחילים ב-נ' ומסיימים ב-נ', כל בוקר לאחר התפילה.
הפסוקים מופיעים בסידור, בתפילות למוצאי שבת (שם הם מופיעים כסגולה לשמירה מפחד), ואלו הם:

"נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן"
"נחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן"
"נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון"
"נהר פלגיו ישמחו עיר אלוקים קדוש משכני עליון"
"נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צוען"
"נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון"
"נפתי משכבי מור אהלים וקינמון"
"נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן"
"נופת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמותיך כריח לבנון"
"נודו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו והיו כעתודים לפני צאן"
"נושקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחיצים בקשת מאחי שאול מבנימין"