להתרחק משקר כמו מאש

שביבי סיפורים על הקפדתו הגדולה של הגאון הרב אהרן לייב שטיינמן שליט״א, להימנע מכל דיבור שיש בו חשש של שקר.

התורה הקדושה מצווה אותנו שלא לשקר: "לא תשקרו איש בעמיתו", אך הי לא מסתפקת בכך ושבה ומצווה עלינו גם להתרחק מהשקר: "מדבר שקר תרחק". המשמעות היא שלא רק שאסור לשקר, אלא שצריך לברוח מהשקר כמו משריפה ענקית שמתקרבת במהירות. לנוס על נפשנו מכל חשש לאפשרות שקר חלילה וחס.

מספרים על ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א, שפעם אחת הגיע לישיבתו לתפילת ערבית, לאחר נסיעה ארוכה. האירוע התרחש בערב ראש חודש אלול, היום בו מתחילה הישיבה את שנת הלימודים החדשה. התלמידים ציפו לשמוע מהרב דברי פתיחה, כפי שנוהג היה לעשות כל שנה, אך הפעם היה ראש הישיבה חלש ותשוש, וכשראה את תלמידיו מצפים לשמוע את מוצא פיו אמר להם: "אני כעת בא מהדרך ואין לי כוחות לעמוד ולשאת דברים בפניכם. בעזרת ה' אדבר בפניכם פעם אחרת".

הרב ותלמידיו ניגשו להתפלל תפילת ערבית, ומיד לאחריה הודיע ראש הישיבה שהוא רוצה לשאת דברים קצרים. במשך זמן קצר מאוד הוא דיבר בפניהם, בירך אותם בברכת הצלחה ויצא מבית המדרש.

תהו התלמידים מה אירע כאן שהרב אמר שהוא לא רוצה לשאת בפניהם דברים, ומיד אחר התפילה שינה את דעתו, אבל מתוך היכרותם אתו הבינו שהיה זה רק כדי לקיים את דבריו.

"ראש הישיבה לא אומר אף פעם שהוא יעשה משהו", מסביר תלמידו הרב איסר שווב, "הוא תמיד אומר ש"אולי" הוא יעשה כך, או "ייתכן שיעשה כך", כי הוא חושש שמא לא יתאפר לו לעמוד בדיבורו, ואם כך האמירה שלו היתה שקרית.

"באותה פעם יצאו מפיו של ראש הישיבה המילים: "אמסור בפניכם דברים פעם אחרת", ומיד לאחר מכן הוא החליט שהוא חייב למסור בפניהם דברים בהקדם, כדי שלא יקרה מצב בו הוא יחלה חלילה או משהו אחר ימנע ממנו לשאת בפניהם דברים. הוא דיבר כמה דקות, כדי לקיים את דיבורו ורק לאחר מכן פנה לביתו".

סיפור מעין זה מספר גם הרב הלל קופרמן, על אחד מתלמידי ראש הישיבה הרב שטיינמן, שסיפר לו על כך שעתיד להיוולד לו נכד בעוד חודשים אחרים, והברית תהיה ככל הנראה בירושלים. הוא הביע תקווה שראש הישיבה יסכים להגיע ולשמש כסנדק בברית לתינוק. הרב שטיינמן הביע הסכמה. כעבור חודשים אחדים כשנולד התינוק, הגיע הסב המאושר לבשר לרב על הולדת נכדו, והזכיר לו את עניין הסנדקאות שראש הישיבה הסכים לשמש בה בירושלים.

הרב שטיינמן שאל את הסבא: "אני הבטחתי לבוא או שאמרתי שאולי אני אבוא", והסב אמר: "ראש הישיבה לא הבטיח, אבל אמר שהו מסכים לבוא". ראש הישיבה התלבט מאוד אם אמירת "אני מסכים" כמוה כהבטחה או שהוא יכול לחזור בו, מפאת כוחותיו הדלים וגילו המתקדם.

בסופו של דבר הציע נכדו של ראש הישיבה שהרב ייסע לברית, ובאותה הזדמנות גם ימסור דרשות בכמה ישיבות שכבר זמן רב מבקשות ממנו שיגיע לשאת דברים בפני תלמידיהן, וראש הישיבה דוחה אותן ואומר להן שכשתהיה לו הזדמנות והוא יהיה בירושלים, הוא ישקול להגיע לשאת דברים בפני תלמידיהן. ואכן כך היה, ראש הישיבה יצא לנסיעה מבני ברק לירושלים, למרות גילו המופלג ובריאותו הרעועה, רק כי חשש שאולי באמירת "אני מסכים", הוא חייב את עצמו להגיע למקום, ואם לא יבוא יהיו הדברים שאמר לא נכונים.

נמצאנו למדים, כמה צריך כל אדם להיזהר בלשונו ובשפתיו, שלא להוציא חלילה וחלילה דבר שקר מפיו, ולקיים כל הבטחה שהבטיח אם לא סייג את דבריו והבהיר מראש שייתכן שהוא לא יעשה כך, אם באותה עת לא יהיה לו כח או רצון לעשות זאת.