מערכון סאטירי בבית המקדש?

הרשתות החברתיות זעקו, הרבנות הראשית גינתה על חילול הקודש עת אשר מפיקי תוכנית הבידור 'ארץ נהדרת' החליטו לערוך סשן צילומים בתוך בית כנסת ולא רק אלא למול ספר תורה פתוח

התדהמה הגדולה ביותר עלתה לרמות גבוהות בזמן שגבאי בית הכנסת הצהיר כי לא יהסס לעשות זאת שוב

 

בשורות הבאות נביא מקורות ברורים להלכות ולקדושה הנצרכת כאשר נכנסים לבית הכנסת  

 

בבניית המשכן כותבת התורה ו"עשו לי מקדש" פסוק זה מדבר על הקמת המשכן ולא על הקמת בית המקדש, שהרי בית המקדש עדיין לא נבנה, ואם כן מדוע איפה נאמר "ועשו לי מקדש", ולא נאמר "ועשו לי משכן"? אלא  שהתורה רצתה לומר שגם כשלא יהיה משכן לעם ישראל, יוכלו בני ישראל לעשות מקום מקודש כמו המשכן, וזאת על ידי שיבנו בית כנסת, שהוא בית מקדש מעט. ולכן יש לנהוג בקדושת בית הכנסת, כקדושת בית המקדש!

בספר 'קול יעקב' הביא מעשה שהיה: פעם אחת נכנס אחד הרבנים לבית הכנסת, ומצא שם קבוצת סוחרים הממתינים לתפילה, ובינתיים היו משוחחים בענייני מסחר. חיפש הרב כיצד להוכיחם באופן שיקבלו ממנו ולא יתביישו. פנה אל הסוחרים ואמר: המדרש מספר שפעם אמר הקב"ה לשטן שהוא מתיר לו להחטיא בני אדם, אך בתנאי שלא יכנס לבתי כנסיות ובתי מדרשות. ואכן קיבל עליו השטן את גזרת בוראו.

לימים ראה הקב"ה שהשטן נמצא בבית הכנסת. מיד גער בו ואמר: הלא אמרתי לך באזהרה חמורה שלא תעיז לדרוך על מפתן בית הכנסת, ואיך העזת להפר את מה שציויתך?

ענה השטן בהצטדקות: ריבונו של עולם! אכן קיימתי את התנאי, אך כאשר עברתי בדרכי ליד בית הכנסת, שמעתי אנשים סוחרים יושבים ומדברים בענייני עסקים ומסחר, ולא עלה על דעתי שזהו בית הכנסת, אלא חשבתי לתומי שזהו בית קפה!!! הסוחרים הממולחים הבינו את הרמז והתפזרו כל אחד למקומו. ומכאן צריכים אנו ללמוד שבית הכנסת אינו מקום מפגש שבו מספרים על מאורעות שהיו ושיהיו, אלא זהו מקום תפילה בלבד! ומי שאינו שומר על הכללים הללו הרי הוא נעשה שותף לשטן וחילותיו, שגורם להחטיא את הרבים, ועליו אמר הזוהר הקדוש שאין לא חלק באלקי ישראל רח"ל.

ואמר הרבי הקדוש מגור שהסיבה לכך שהגרמנים הארורים טבחו והרגו ללא חמל את יהודי אירופה מעדות אשכנז, ואילו אצל ארצות המזרח מעדות ספרד לא פרצה השורה האיומה, היא מאחר שהיו שומרים על קדושת בית הכנסת, ולא היו שחים שם שיחה בטלה, והיא הזכות ששמרה עליהם. ואילו בני אשכנז זלזלו בקדושת בית הכנסת, והיו משוחחים בשעת התפילה.

ומעשה שהיה ברבי יהודה צדקה זצ"ל, שנכנס פעם אחת לבית הכנסת וראה שם שלט: "אסור לדבר בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה". הוציא ר' יהודה עט מכיסו, ומחק את המילים: "בשעת התפילה וקריאת התורה".
שאלו אותו למה הוא 'משחית' את רכוש ביה"כ?!

ענה להם ר' יהודה: בבית הכנסת אסור לדבר – נ ק ו ד ה.