עם ישראל מקבל את התורה

יתרו כהן מדין, חותנו של משה רבנו, שומע על הניסים הגדולים שעשה ה' לבני ישראל, הוציא אותם ממצרים אחרי עשר מכות, קרע לים את הים, ולאחר מכן המית את המצרים בתוך ים סוף. הוא שמע על מלחמת עמלק בה ניצחו בני ישראל את אנשי עמלק ניצחון מוחץ ומהדהד, והוא מגיע לפגוש את משה חתנו, יחד עם צפורה בתו שהיתה נשואה למשה, ואתה גם שני הילדים שלהם, גרשם ואליעזר.

משה שומע על כך שחותנו הגיע לבקר אותו. הוא יוצא לקראתו ומקבל אותו ואת יתר בני המשפחה בכבוד גדול. הם העלו עולות לה' וישבו לסעודה בה נטלו חלק גם אהרן וכל זקני ישראל.

למחרת רואה יתרו את משה חתנו כשהוא יושב לשפוט את העם, מהבוקר עד הערב. הוא שואל את משה מדוע אתה מקדיש שעות רבות כל כך לניהול משפטים, ומשה משיב לו שיש לו עומס גדול כי כל הוויכוחים המתנהלים בעם ישראל, קטנים או גדולים, מובאים איליו כדי שיפסוק עם מי הצדק.

יתרו מזהיר את משה כי אם ימשיך כך הוא עלול לנבול מרוב חולשה, וגם העם לא יחזיק מעמד. לכן מציע יתרו למנות שרי עשרות שיהיו ממונים כל אחד על עשרה אנשים, ומעליהם שרי חמישים שכל אחד מהם יהיה ממונה על חמישה שרי עשרות, ומעליהם שרי מאות שכל אחד מהם יהיה ממונה על שני שרי חמישים, ושרי אלפים שכל אחד מהם יהיה ממונה על עשרה שרי מאות. כל ויכוח יובא לפני 'שר העשר', ואם הוא לא ידע לשפוט הוא יעביר אותו לשר החמישים וכן הלאה, ורק אם שרי האלפים גם הם לא ידעו לפסוק, יובא הדין לפני משה.

משה קיבל את עצת חותנו יתרו ומינה שרי עשרות, חמישים, מאות ואלפים. ושולח את יתרו בחזרה לארצו, שם פועל יתרו לגייר את יתר בני המשפחה.

בני ישראל מגיעים בראש חודש סיוון למדבר סיני, הם חונים מול הר סיני. משה עולה על האלוקים, שקרא אליו מההר ואמר לו: כך תאמר לבני ישראל, גברים ונשים, אם אתם תשמעו בקולי אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים.

משה קורא לזקני העם ומעביר אליהם את דברי ה'. כל העם שומע את הדברים ומשיב: "כל אשר דיבר ה' נעשה". הוא שב אל הקדוש ברוך הוא ומספר לו את התשובה שנתנו בני ישראל.

האלוקים שולח את משה שוב שיצווה את בני ישראל להתקדש, לטבול במקווה, ולטבול גם את הבגדים שלהם. שלושה ימים הם צריכים להתכונן, להתרחק מכל טומאה ולהיות ערוכים לקבל את התורה. כמו"כ נאסר עליהם לגעת בהר סיני או לעלות עליו, וכן הם הצטוו לשמור את הבהמות שלהם שלא יתקרבו אל ההר.

ביום השלישי נשמעו קולות ונראו ברקים חזקים, ענן ירד על ההר ונשמע קול שופר חזק מאוד. בני ישראל נתקפו חרדה, אבל משה הרגיע אותם והוציא אותם מהמחנה לעבר הר סיני שם התאספו כולו מול ההר. הר סיני העלה עשן כמו מכבשן אש, העם שוב נחרד למראה והקולות שנגלו לנגד עיניו, וקול השופר הוסיף להתחזק עוד.

השמים ירדו כלפי מטה ונגעו בראש הר סיני, וכבוד ה' ירד על ההר. הוא קורא למשה שעולה אל ההר ונעלם בתוך הערפל. ה' מצווה על משה שירד שוב ויזהיר פעם נוספת את העם שלא יעזו להתקרב להר כי מי שיתקרב להר ימות. משה אומר שהעם אינו יכול להתקרב כי הוא כבר הוזהר מראש, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה עליו שבכל זאת ירד שוב להזהיר אותם. בני ישראל שומעים את קולו של ה' מתוך האש, הענן והערפל והקדוש ברוך מתחיל לצוות אותם לשמור את עשרת הדיברות:

א) "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים".

ב) "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה…"

בני ישראל נבהלו כל כך לשמע קולו של ה', עד שנשמתם פרחה מגופם. הקב"ה פיזר טל של תחיית המתים כדי להשיב אותם לחיים. לאחר ששבו לתחייה ביקשו בני ישראל ממשה שיבקש מה' שמעתה ואילך הוא יאמר למשה את יתר הדברים, ומשה הוא זה שימסור אותם לבני ישראל. ה' נעתר לבקשתם ואת שמונת הדברות האחרות שמעו בני ישראל מפיו של משה:

ג) לא תשא את שם ה' לשווא – אל תשבע בשם ה' לשקר.

ד) זכור ושמור את יום השבת לקדשו – אל תעשה מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ובהמתך.

ה) כבד את אביך ואת אמך.

ו) לא תרצח

ז) לא תנאף

ח) לא תגנוב.

ט) לא תעיד עדות שקר לרעת חברך.

י) לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ושדהו ועבדו ואמתו וחמורו וכל אשר לרעך.

ה' אומר למשה, אמור לבני ישראל "אתם ראיתם כי מן השמים דיברתי עמכם", אל תעבדו לצדי לאלוהים אחרים, פסלים אלילות מכסף וזהב לא תעשו לכם. בנו לי מזבח שיהיה מחובר לאדמה, ועליו תקריבו את הקרבנות שאתם רוצים וצריכים להקריב לי. אבל למרות שקרבנות מקריבים רק על המזבח במקדש, בכל מקום בו תתפללו ותזכירו את שמי, אבוא אליכם לשם ואברך אתכם.

את המזבח אל תבנו מאבני גזית, שנחצבו בברזל, כי הנפתם עליה ברזל שממנו עושים גם חרבות וכלי נשק, ובכך חיללתם את האבן לשימוש לבניית המזבח.

עוד מצווה ה' את בני ישראל שכדי לעלות למזבח ישתמשו בכבש משופע, ולא במדרגות.