למה יש מדענים שלא מאמינים בבורא עולם?

אברהם אבינו, אברהם העברי, היה הנברא הראשון שהבין מעצמו שיש בורא לעולם. הוא היה הראשון ששאל "איך אפשר שהעולם הזה נוהג תמיד ואין לו מנהיג ומסובב"? מיום שנגמל מחלב אמו עד יום שמלאו לו ארבעים שנה נמשכו התהיות והתמיהות. וגם אז, עדיין כל העולם מצד אחד ואברהם מצד שני. יצר העבודה הזרה היה אז בתוקפו. כולם השתחוו לפסילים, הטילו את אברהם אבינו לכבשן האש בגלל שלא רצה להאמין בשטות זו. אכן היה זה ניסיון גדול לאברהם אבינו. והוא עמד בו.

לכאורה היינו רוצים לחשוב, שהיום, בדורנו אנו, ניסיון האמונה יותר קל, לא ימצא כבר מי שיאמין בעץ ובאבן. התהיות והשאלות לא יהיו והידיעה וההכרה שיש מנהיג לבירה ולבריאה תהיה נחלת הכלל.

הן מצד מסורת הדורות, הנחלת התורה מאב לבנו במשך אלפי שנה. מאז קריעת ים סוף ומעמד הר סיני, היום בו נעשינו לעם. ועד היום הזה. כמו שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בא, שהרי האב לא ינחיל שקר לבנו. מיליוני אנשים בכל הדורות המעבירים מסורת זו לבניהם אחריהם הם ההוכחה והעדות לאמיתות האמונה.

והן מעצם ההתבוננות בנפלאות הבריאה מגיע האדם להכרה ולאמונה האמיתית. כמו שכתב הרמב"ם: "בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע ה' הגדול." הנה רק נביט בנפלאות גוף האדם. מערכת כלי הדם, הנשימה, העיכול. איזו חכמה אדירה! אלפי שנות לימוד ומחקר לא הביאו את האנושות להקיף את כל היסודות והסודות ביצירה מופלאה זו המכונה גוף האדם.

כמו שכתוב: "בראשית ברא אלוקים". אם ברצונך לדעת ולהכיר את האלוקים, התבונן בבראשית ברא. בבריאה עצמה. בכל המרחבים והצמחים, החיות והבהמות, העופות והשרצים, השמים והעננים, הירח והשמש, הכל זועק "מי ברא אלה!"

כאשר בא מין (אפיקורוס – רשע שאינו מאמין בבורא עולם) לרבי עקיבא ואמר לו: "עולם זה, מי בראו?" אמר לו "הקדוש ברוך הוא". אמר לו: "הראיני דבר ברור", אני רוצה לראות בעיניים. אמר לו רבי עקיבא: "מה אתה לובש?" ענה לו: "בגד". אמר לו: "מי עשהו?" אמר לו: "האורג". אמר לו רבי עקיבא: "כשם שהבית מעיד על הבנאי, הבגד מעיד על האורג, והדלת על הנגר כך העולם מודיע על הקב"ה שהוא בראו". כלומר, אם בגד לא נתפר מעצמו, איך ייתכן שהעולם כולו נברא מעצמו, בלי שמישהו ברא אותו?

ואם כן, עומדים אנו ותמהים כיצד זה חיים בינינו אנשים רבים, שלכאורה נראים בעלי הבנה והגיון, שעדין אינם מכירים במציאות ה' יתברך. הרי, כפי שהוכחנו קודם, הדברים ברורים ופשוטים כל כך.

רבינו, בעל ה"קובץ מאמרים" מגלה לנו את התשובה הפשוטה. "לא תיקח שוחד, כי השוחד יעוור עיני חכמים". פרוטה אחת של שוחד יכולה לעוור עיני חכם וצדיק כמשה רבינו. זהו חוק הטבוע בכוחות הנפש  של האדם. כי הרצון ישפיע על השכל. והכל לפי ערך הרצון ולפי ערך השכל. ולכן, זוהי הסיבה שאנו רואים אנשים מלומדים אך כופרים בעיקר. היות והם משוחדים לתאוות העולם הזה ואינם מסוגלים להתרחק מהם כלל. וע"כ, השוחד מעוור את עיניהם, ואינם רואים את האמונה הפשוטה, הברורה והמחייבת כל כך. ויהי רצון, שאנו, מאמינים בני מאמינים, נזכה להאמין בה' יתברך מתוך שמחה כל הימים.

ויהי רצון, שאנו, מאמינים בני מאמינים, נזכה להאמין בה' יתברך מתוך שמחה כל הימים.