הנדודים של פרשת לך לך

הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לנטוש את ארצו, את עיר מולדתו ואת משפחתו, ולצאת למסע שבסופו הוא יגיע לארץ אחרת, אותה יראה לו ה'. אברהם אינו מתמהמה לקיים רצון ה', אורז את חפציו, לוקח את אשתו ואת כל רכושו, ויוצא לדרך.

באותה העת הוא כבר בן 75 שנים, מבוגר מכדי לעבור דירה ולצאת לגלות, אך מצוות ה' חזקה עליו

והוא מציית.

יחד עם אברהם, שבאותה עת עדיין נקרא אברם, מגיעה רעייתו שרי, ואחיה לוט – שניהם אחיינים של אברהם, בני הרן אחיו. כמו"כ מתלווים אליהם גם עבדים ושפחות שרכשו בחרן. לאחר מסע נדודים הם מגיעים לארץ כנען, עד שכם, ומשם לאלון מורה. הקב"ה נגלה לאברם שוב, ומבטיח לו: "לזרעך אתן את הארץ הזאת".  אברהם בונה מזבח לה'.

בהמשך עובר אברהם להתגורר בהר, ממזרח לבית אל, ובונה מזבח נוסף לה'. משם הוא יוצא במסע נידודים עד הגיעו לנגב, בדרום ארץ כנען.

**

רעב כבד יורד על הארץ, ואברם נאלץ לרדת למצרים יחד עם רעייתו, אחיינו וכל עבדיו ומקנהו. בהתקרבם למצרים אומר אברם לשרי אשתו: "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את", כשהמצרים יראו אותך, הם עלולים לחשוק בך ולהרוג אותי כדי שיוכלו לזכות בך. על כן, בבקשה אמרי להם שאחותי את, כדי שלא תהיה להם סיבה להרוג אותי.

בהגיעם למצרים מתממש חששו של אברהם, המצרים התפעלו מיופיה ומיהרו לקחת אותה אל המלך פרעה. אברם עצמו מובא אל המלך כאחיה של שרי, ופרעה מחליט שהוא רוצה לשאת את שרי לאשה, וכמנהג המקובל נותן לאברם מתנות יקרות ערך.

הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה על המעשה, וגורם לנגעים קשים לו ולכל בני ביתו. פרעה מבין במה דברים אמורים, ממהר לקרוא לאברם ומתלונן "למה לא אמרת לי שאשתך היא" – הנה אשתך, קח ולך.

אברהם נשלח החוצה ממצרים, עם כסף, זהב ומתנות יקרות ערך שקיבל מפרעה, וגם לוט זוכה למתנות יקרות.

**

אברם ולוט חוזרים לארץ כנען, יש להם כמויות עצמות של בקר וצאן, והמקום הפך צר לשניהם ולכל רכושם. רועי אברם ורועי לוט מתקוטטים שוב ושוב על שטחי המרעה.

אברם פונה ללוט ומבקש להיפרד ממנו – תבחר להיכן אתה רוצה ללכת, ואני אלך לצד האחר, כדי שנהיה רחוקים זה מזה, ולא יתגלעו חיכוכים על שטחי מרעה וכדומה.

**

הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברם ואמר לו: שא נא עיניך וראה… כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם".

אברם קובע את מושבו באלוני ממרא, ובונה שם מזבח לה'.

**

מלחמה פורצת בין המלכים באזור, ארבעה מלכים נגד חמישה מלכים אחרים. המלחמה נטשה בעמק השידים, שמאוחר יותר התמלא מים והפך לים המלח. הארבעה מנצחים את חמשת המלכים, ובהם גם מלך סדום. תושבי סדום נלקחים כולם בשבי עם כל רכושם, ובהם גם לוט, אחיינו של אברם ואחיה של שרי.

אברם שומע על ההתרחשויות, אוסף את עבדיו וממהר לכיוון המלכים המנצחים, רודף אחריהם כשאתו 318 בני אדם. הם מכים במלכים שנמלטים עם דן שבצפון הארץ, שם הם גוברים עליהם, בניסים גלויים שעושה אתם הקדוש ברוך הוא.

אברם ועבדיו לוקחים את השבויים ובהם גם לוט.

**

מלך סדום פונה לאברם ומתחנן לפניו שישחרר את אנשי סדום אותם תפס מידי המלכים: "תן לי הנפש והרכוש קח לך", הוא אומר לאברם, אך אברם נשבע שלא יקח לא את הנפש ולא את הרכוש, ואפילו לא שרוך נעל אחד. רק מה שאכלו הנערים הנלחמים הוא לקח, וכן קבע כי שותפיו לקרב, שלושת חבריו ענר אשכול וממרא, יקחו את החלק שמגיע להם משלל המלחמה.

**

הקדוש ברוך הוא נראה לאברם ואומר לו "שכרך הרבה מאוד", אך אברם אינו מסתפק בכך ותוהה מה שווה לו השכר הרב, אם אין לו ילדים?

הקב"ה מוציא את אברם החוצה ואומר לו הבט השמימה וספור את הכוכבים: כמו שאי אפשר לספור אותם, כך יהיה זרעך לעם גדול ועצום, ולא יוכלו לספור אותם. אברם האמין בקדוש ברוך הוא וקיבל את דבריו.

אומר הקב"ה לאברם: אני אתן לך את הארץ הזאת ירושה לזרעך. אברהם שואל: "במה אדע כי אירשנה"?

הקב"ה מורה לאברם לקחת שלושה עגלים, שלוש עיזים, יונה אחת וגוזל אחד. היונה היא רמז לישראל ויתר בעלי החיים רמז לאומות העולם השונות, אברם ביתר את בעלי החיים כולם לשניים, ואת היונה לא בתר. נפלה עליו תרדמה, והוא ראה מחזה נבואי, בו הקדוש ברוך הוא כורת אתו ברית הנקראת 'ברית בין הבתרים', והקב"ה מודיע לו שזרעו יהיה גר בארץ לא להם ארבע מאות שנה, שם הם יהיו עבדים ויסבלו צרות קשות, אך לאחר מכן יצאו בזרוע נטויה וברכוש גדול, ויחזרו לארץ כנען ויכבשו אותה.

**

שרי אשת אברם רואה שלא נולדו לה ילדים, היא לוקחת את שפחתה הגר המצרית, ומצווה עליה להינשא לאברם כדי שיוולדו ממנו ילדים שיגדלו על ברכי שרי. אברם והגר עושים כרצון שרי, הגר מתעברת ומתחילה לזלזל בשרי, כי היא אמו של הילד היחידי של אברם, בעוד שרי עקרה. בתגובה שרי מעבידה אותה ומענה אותה תחת ידה, עד שהגר נמלטת ובורחת אל המדבר.

היא יושבת לפוש מעמל הדרך ליד מעין מים, מלאך ה' פונה אליה ומורה לה לחזור לבית אברם ולרעייתו שרי, ומודיע לה כי הבן שיוולד לה יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ויקרא שמו 'ישמעאל'.

**

13 שנים מאוחר יותר, הקדוש ברוך הוא מדבר אל אברם שכבר הגיע לגיל 99 – ומורה לו למול את ערלתו ואת ערלת כל עבדיו ואנשי ביתו.

הקדוש ברוך הוא מודיע לאברם: לא עוד אברם יקרא שמך כי אם אברהם. ואשתך, לא תקרא שמה שרי, כי אם שרה. ואברך גם אותה, ויהיה לך בן שיצא ממנה ותקרא לו יצחק.

באותו היום, כשאברהם בן 99 וישמעאל בנו בן 13, נימולו אברהם וישמעאל וכל עבדי אברהם ואנשי ביתו.