לימוד משנה – איזו מלאכה אסורה בתשעה באב?

מסכת פסחים פרק ד׳ משנה ה׳. במשנה זו נלמד שאיסור מלאכה בתשעה באב תלוי במנהג המקום, וכיצד נוהגים תלמידי חכמים. עוד נראה שאף לאותם שנוהגים לא לעשות מלאכה בערב פסח, בליל ערב פסח מותר לעשות מלאכה.

 

פרק ד' משנה ה'

 

האם מותר ללכת לעבודה ביום 'תשעה באב'?

במשנה שלפנינו נלמד מהי ההלכה בענין זה.

 

בתאריך ט' באב יש מצוה מדברי חכמים להתאבל ולהתענות על חורבן שני בתי המקדש [הראשון והשני] ששניהם נחרבו בתאריך זה.

ביום 'תשעה באב' אסור לאכול ולשתות, וכן אסור לנעול נעלי עור ואסור להתרחץ ולסוך את הגוף בבשמים ובשמנים שונים, כדי להצטער ולהתאבל על החורבן.

חכמים לא אסרו לעשות מלאכה ביום זה, מאחר שהעבודה אינה גורמת בהכרח למניעת הרגשת ה'אבילות', אבל ישנם מקומות שבהם נהגו להחמיר שלא לעשות מלאכה ב'תשעה באב', כדי שלא יסיח האדם את דעתו מהאבילות,

גם למנהג זה אין צורך להמנע מעשיית מלאכה שזמן עשייתה מועט ביותר למשל להדליק נר, אלא רק ממלאכה שזמן עשייתה גדול, למשל מכירה בחנות.

אגב כל המשניות הקודמות שבהן למדנו שכל אדם צריך לנהוג כמנהג אנשי מקומו, משנתינו מלמדת שגם בענין הלכה זו, כל אדם ינהג כאנשי מקומו.

 

בנוסף משנתינו חוזרת ומלמדת הלכה נוספת בענין עשיית מלאכה בערב חג הפסח לפני חצות היום, שבמשניות הקודמות למדנו שבענין זה ישנם שני מנהגים, שיש מקומות בהם היו נוהגים לעשות מלאכה בזמן זה ויש מקומות שבהם נהגו להמנע ממלאכה,

ובמשנתינו מובאת דעה נוספת בהלכה זו, שהדבר לא תלוי ב'מנהג', אלא שישנם מקומות שבהם סברו האנשים שמותר לעשות מלאכה לפני 'חצות היום' בערב פסח, ויש מקומות שבהם סברו האנשים שחכמים אסרו לעשות מלאכה בזמן זה,

וההבדל בין הדעה הסוברת שמניעת המלאכה היא מטעם 'מנהג' לבין אם זה מטעם 'איסור מדברי חכמים', הוא במקרה שאדם הולך ממקום שנמנעים שם מעשיית מלאכה למקום שעושים בו מלאכה ובדעתו להשתקע במקום החדש,

שאם טעם המניעה ממלאכה הוא 'מנהג', עליו לנהוג כעת כמנהג אנשי מקומו החדש ומותר לו לעשות מלאכה, אבל אם טעם המניעה ממלאכה הוא 'איסור' עליו להמנע מעשיית מלאכה גם במקומו החדש, ששינוי המקום אינו יכול לשנות את ההלכה אלא את המנהג.

המשנה מלמדת בנוסף, שישנם שתי דעות בין התנאים חכמי המשנה, האם במקומות שסוברים שאסור לעשות מלאכה בערב חג הפסח לפני 'חצות היום', אסור לעשות מלאכה כבר מתחילת הלילה שלפניו [ליל י"ד בניסן] או שרק מתחילת היום אסור לעשות מלאכה.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב, עושין – שאם אדם מתגורר במקום שנהגו לעשות בו מלאכה, גם אם זמן עשייתה גדול, עליו לנהוג כך ולעשות מלאכה כמנהג אנשי מקומו,

מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, אין עושין – ואם הוא מתגורר במקום שנהגו להמנע מעשיית מלאכה, עליו להמנע מכך כדי שלא יסיח את דעתו מהאבילות על חורבן 'בית המקדש'.

ובכל מקום – בין במקום שנהגו לעשות מלאכה ב'תשעה באב' ובין במקום שלא נהגו לעשות ביום זה מלאכה,

תלמידי חכמים בטלים – על העוסקים בתורה להמנע מעשיית מלאכה, שמאחר והם מרגישים יותר בחסרון 'בית המקדש', עליהם להקפיד יותר שלא יסיחו את דעתם מהאבילות,

רבן שמעון בן גמליאל אומר: לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם – כלומר, שגם מי שאינו 'תלמיד חכם' העוסק בתורה זמן רב במשך היום, יכול ורצוי לו להתנהג כמו תלמידי החכמים ולהמנע מעשיית מלאכה ביום זה אפילו במקומות שבהם נהגו לעשות מלאכה ב'תשעה באב',

שרבי שמעון בן גמליאל סובר שאין לחשוש ל'יוהרא' [שעל ידי כך יחשדו שאר האנשים שהוא מתגאה עליהם ונוהג כתלמיד חכם למרות שהוא אינו תלמיד חכם], אלא מי שרואה אותו בטל ממלאכה יחשוב שאין לו מלאכה לעשות והוא לא יתלה את מניעתו ממלאכה בכך שהוא נוהג כ'תלמיד חכם',

אבל ה'תנא קמא' חולק על דבריו וסובר, שיש לחשוש ל'יוהרא' ולכן אין לאדם שאינו 'תלמיד חכם' לנהוג כ'תלמיד חכם', אלא עדיף לא ימנע מעשיית מלאכה במקום שנוהגים לעשות מלאכה.

 

עכשיו המשנה חוזרת לדון בהלכה שכבר הובאה במשנה הראשונה בפרקינו, בדין עשיית מלאכה בערב פסח לפני 'חצות היום':

וחכמים אומרים: ביהודה היו עושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות – שבארץ יהודה סברו שמותר לעשות מלאכה בערב חג הפסח לפני 'חצות היום',

ובגליל לא היו עושין כל עיקר – שהם סברו שחכמים אסרו לעשות מלאכה ביום זה,

ובזה חולקין 'חכמים' על השיטה שהובאה במשנה הראשונה בפרק זה, שעשיית מלאכה בערב חג הפסח תלויה ב'מנהג', ואילו הם סוברים שהכל תלוי באם חכמי ישראל אסרו את עשיית המלאכה ביום זה או לא.

והלילה – למנהג אנשי 'גליל' שחכמים אסרו לעשות מלאכה לפני 'חצות היום' בערב פסח, האם גם בלילה שלפניו אסור לעשות מלאכה?

בית שמאי אוסרין – שלדעתם חכמים אסרו לעשות מלאכה כבר מתחילת הלילה של יום י"ד בניסן, שדין המניעה מעשיית מלאכה בערב חג הפסח דומה לאיסור עשיית מלאכה ב'יום טוב' [בכל חגי ישראל] וכשם שבימים טובים אסור לעשות מלאכה כבר מתחילת הלילה, כך גם הדין בערב חג הפסח.

ובית הלל מתירין עד הנץ החמה – שרק מתחילת היום אסור לעשות מלאכה [מהזמן שהשמש מתחילה לזרוח בראשי ההרים], שלפי דעתם יש לדמות את איסור עשיית המלאכה בערב חג הפסח לאיסור האכילה בתעניות ובצומות, וכשם שזמן איסור האכילה בצומות מתחיל מהבוקר, כך גם איסור עשיית מלאכה מתחיל מהבוקר

[ואפילו שבתעניות זמן איסור האכילה מתחיל מ'עלות השחר' שהוא זמן יותר מוקדם מ'נץ החמה', בכל זאת לענין איסור עשיית מלאכה בערב פסח סברו 'בית הלל' שאין להחמיר לאסור מ'עלות השחר' מאחר שרגילות האדם להתחיל את מלאכת יומו ב'נץ החמה' ולכן גם זמן האיסור מתחיל בשעה זו].

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. מעיקר הדין איסור עשיית מלאכה ב'תשעה באב' תלוי במנהג המקום, ודוקא מלאכות שנמשכות זמן מה, אבל מלאכות קלות כהדלקת נר וכדומה מותרות בכל מקום,

ובכל המקומות יש למעט בעשיית מלאכה ב'תשעה באב' כדי שיהיה ניכר שמתאבלים ביום זה, ועל תלמידי החכמים להמנע מעשיית מלאכה בכל מקום כדי שלא יסיחו את דעתם מהאבילות כלל,

והנוהגים להחמיר באיסור עשיית המלאכה, יש להם לנהוג כך כבר מתחילת הלילה, שאז מתחילים כל חיובי 'תשעה באב' – אכילה, שתיה, רחיצה, סיכה ונעילת הסנדל.

ב. בזמנינו המנהג בכל המקומות להחמיר להמנע מעשיית מלאכה שזמן עשייתה גדול לפני 'חצות היום' בתשעה באב, ואילו לאחר 'חצות היום' נוהגים בכל המקומות לעשות מלאכה,

ומלאכה שזמן עשייתה מועט או שהיא 'דבר האבד' שאם לא יעשה אותה האדם יפסיד על ידי כך מממונו, מותר לעשותה גם לפני 'חצות היום'.

אבל לא יקבע אדם עצמו לעשות מלאכה 'קבועה' לצורך פרנסתו אפילו לאחר 'חצות היום' בתשעה באב, שכל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה בכסף שירוויח ממלאכה זו.