לימוד משנה – מה פירוש המלה 'אפיקומן'?

מסכת פסחים פרק י׳ משנה ח׳. בשיעור שלפנינו יתבאר שאסור לאכול אחר המצה של האפיקומן כלום, כדי שישאר טעם המצה בפה, כמו שלא היו אוכלים אחר אכילת קרבן פסח בזמן שבית המקדש היה קיים.

 

פרק י' משנה ח'

 

אסור לאכול שום מאכל לאחר אכילת מצת ה'אפיקומן' ב'ליל הסדר'!

 

המשנה שנלמד כעת היא המשך למשנה הקודמת, בה למדנו שאין לשתות בסיום ה'סדר' יין ושאר משקים,

ובמשנה שלפנינו נראה שאין לאכול שום דבר לאחר אכילת ה'כזית' מצה [שזה כמו מצה מרובעת אחת בזמנינו בערך] בסיום הסעודה,

שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלים בסיום הסעודה לפני שבירכו 'ברכת המזון', 'כזית' מבשר קרבן הפסח, והיה אסור לאכול אחריו שום דבר כפי שרגילים לאכול בשאר הימים בסוף הסעודה איזה דבר מאכל מתוק לקינוח,

שיש מצוה מדברי חכמים, שישאר טעם הבשר בפיו, כדי שיזכור את המצוה שקיים גם בהמשך הלילה,

ובזמנינו שאין לנו קרבן פסח, צריך לאכול כזית מצה כדי שיהיה לנו זכרון לקרבן זה, ולכן גם אחרי אכילת מצה זו אין לאכול שום מאכל.

ובזמן חכמי המשנה, היו קוראים למאכל המתוק הנאכל בסוף הסעודה – 'אפיקומן', שהיא מילה המורכבת משתי מילים: 'אפיקו' – כלומר הוציאו, 'מן' – מאכל מיוחד,

לכן כותבת המשנה שאין לאכול אחרי אכילת בשר קרבן הפסח 'אפיקומן', כלומר שום מאכל, אפילו לא לקינוח סעודה, כדי שישאר בפיו טעם המצוה,

בזמנינו קוראים למצה הנאכלת בסוף הסעודה זכר לקרבן פסח – 'אפיקומן', על פי לשון המשנה, [ולכן הרגילות לומר שאין לאכול אחרי ה'אפיקומן', אפילו שמילה זו מתייחסת לסוגי המאכלים שאסור לאוכלם].

אגב כך המשנה מלמדת הלכה נוספת באכילת קרבן הפסח, שאסור לאכול את בשר הקרבן בשתי מקומות, כמו שכתוב בתורה על קרבן הפסח "בבית אחד יאכל",

והחמירו חכמי ישראל בהלכה זו, שאם נרדמו כל המסובים לאחר שהתחילו לאכול מבשר הקרבן, כאשר הם מתעוררים אין להם להמשיך לאכול מבשר הקרבן אפילו שנשארו במקומם ולא הלכו למקום אחר, שמאחר שהם הסיחו את דעתם מאכילתו, זה נראה כאילו אוכלים אותו בשתי מקומות שונים,

ובמשנתינו מובאים שתי דעות של חכמי ישראל, האם דוקא כשכל הסועדים נרדמו אין להם לאכול, או שגם כאשר רק חלק מהמשתתפים נרדמו, אין להם לאכול כשהם מתעוררים.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

ואין מפטירין – כלומר אין מסיימים את סעודת החג,

אחר הפסח – לאחר שאכלו את בשר קרבן הפסח,

אפיקומן – באמירת 'אפיקומן', כלומר הוציאו את מאכלי הקינוח, שאין לאכול שום מאכל לאחר אכילת הקרבן, כדי שישאר בפיו טעם המצוה,

ובזמנינו שאנו לא אוכלים קרבן פסח, אלא אוכלים במקום זה כזית מצה בסיום הסעודה, אין לאכול אחריו שום מאכל כדי שטעם המצה ישאר בפיו.

 

עכשיו המשנה מלמד הלכה נוספת באכילת קרבן הפסח:

ישנו מקצתן – אם חלק מהאנשים המסובים נרדמו לאחר שהתחילו לאכול מבשר הפסח,

יאכלו – מותר להם להמשיך לאכול מבשר הקרבן כאשר הם מתעוררים, שזה לא נראה כאילו הם אוכלים את הבשר בשתי מקומות,

כולן – אבל אם כל המשתתפים נרדמו לאחר שהתחילו לאכול מבשר הקרבן, ואחר כך התעוררו ורוצים להמשיך לאכול את הבשר,

לא יאכלו – אין להם לאכול, שחכמים החמירו באופן זה, בגלל שזה נראה כאילו אכלו את הבשר בשתי מקומות, ויש מצוה מהתורה לאכול את בשר הקרבן דוקא במקום אחד שנאמר "בבית אחד יאכל",

רבי יוסי אומר – דעת רבי יוסי שונה מדעת התנא הראשון שאמר שאם נרדמו מקצת מהמשתתפים מותר להם להמשיך לאכול כשהם מתעוררים, שהוא סובר:

נתנמנמו, יאכלו – רק אם אותם אנשים לא נרדמו לגמרי, אלא רק התנמנמו [מלשון 'נים ולא נים', שהוא לא יכול להשיב תשובה כאשר הוא נשאל שאלה, אבל אם מזכירים לו את התשובה הוא מסוגל להזכר ולאשר שהתשובה נכונה], רק אז מותר להם לאכול כשהם מתעוררים,

נרדמו, לא יאכלו – אבל אם הם נרדמו לגמרי, אפילו שהם רק מקצת מהמשתתפים בסעודה, אין להם לאכול שוב את בשר הקרבן לאחר שמתעוררים.

בזמנינו, שאוכלים כזית מצה בסיום הסעודה כזכר לקרבן הפסח, כל ההלכות שנאמרו על קרבן הפסח נאמרים גם על מצה זו, ולכן אם נרדמו כל המסובים אין להם לחזור ולאכול מצה שוב.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. שלאחר סיום אכילת כל מאכלי הסעודה, צריך לקחת את המצה הנמצאת ב'קערת ליל הסדר', ולאכול ממנה שיעור 'כזית', זכר לאכילת בשר קרבן פסח בבית המקדש, מצה זו נקראת 'אפיקומן',

ולכתחילה [מי שמסוגל לכך] יאכל שתי 'כזיתים', כדי לזכור גם את המצה שהיתה נאכלת בבית המקדש יחד עם הקרבן.

ב. לאחר סיום אכילת ה'אפיקומן', אין לאכול שום דבר מאכל כדי שישאר בפיו טעם המצה בהמשך הלילה.

ג. אין לאכול את מצת ה'אפיקומן' בשני חדרים נפרדים, כלומר להתחיל לאוכלה בחדר אחד ולסיים את אכילתה בחדר אחר, ואפילו לא בשני שולחנות נפרדים,

וכמו כן אם כל המשתתפים נרדמו לאחר שהתחילו לאכול את ה'אפיקומן', אין להם להמשיך ולאכול מצה זו לאחר שמתעוררים, אפילו שנשארו באותו מקום בו התחילו לאכול [אבל אין להחמיר אם הם רק 'התנמנמו' או אם רק מקצתם נרדמו, באופנים אלו מותר להם לאכול שוב את ה'אפיקומן' כשהם מתעוררים].