לימוד משנה – מה המצוה הראשונה בליל הסדר?

מסכת פסחים פרק י׳ משנה ב׳. בשיעור זה יבואר את המצוה הראשונה בליל הסדר שהיא הקידוש, מה סדר הברכות ומה ביאורם.

 

פרק י' משנה ב'

 

מה עושים בתחילת 'ליל הסדר'?

במשנה שלפנינו נלמד, שבתחילת הלילה מיד כשחוזרים מתפילת ערבית בבית הכנסת, צריך לעשות 'קידוש' עם כוס של יין,

ובזמן החזקת הכוס צריך לומר את ברכת 'בורא פרי הגפן' וברכת 'קידוש היום', [שבה אנו מודים לה' על שהוא בחר בנו מכל העמים שנהיה הבנים שלו, ועל שנתן לנו את החגים הנפלאים בהם אנו שמחים וזוכרים את הניסים שעשה לנו ב'יציאת מצרים'],

וישנם שתי דעות בין חכמי ישראל – 'בית שמאי' ו'בית הלל' מהי הברכה הראשונה שצריך לומר בתחילת הקידוש, ומהי הברכה השניה.

 

בנוסף מלמדת משנתינו, שגם בזמן מזיגת היין לכוס לצורך אמירת ה'קידוש', צריך להתנהג בצורה שבה מתנהגים האנשים החשובים,

ולכן לא ימזוג אדם לכוסו את היין, אלא חבירו היושב לצידו ימזוג עבורו את היין לכוסו, שהרי לאנשים החשובים משרתיהם מוזגים להם את יין, וגם אנו בליל הסדר צריכים לנהוג כמותם.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

מזגו לו כוס ראשון – כאשר חוזרים כל בני המשפחה מהתפילה בבית הכנסת, צריך למזוג את היין לכוס, כדי לעשות 'קידוש',

והמשנה כותבת דוקא 'מזגו לו' ללמד אותנו, שראש המשפחה העושה את הקידוש לא ימזוג לעצמו את היין בכוס, אלא אחר ימזוג עבורו שכך היא 'דרך חירות'.

 

עכשיו מלמדת המשנה איך צריך לומר את סדר ברכות הקידוש:

בית שמאי אומרים: מברך על היום – שהברכה הראשונה שצריך לברך ב'קידוש' היא ברכת 'קידוש היום',

ואחר כך מברך על היין – שברכת 'בורא פרי הגפן' היא הברכה השניה,

וטעמם, שקדושת היום התחילה לפני שהאדם עושה את הקידוש, שהרי כבר מהרגע שהחשיך היום התחיל החג, ואת הקידוש עושים רק אחרי שמתפללים תפילת ערבית,

לכן גם את הברכות של הקידוש צריך לומר לפי סדר זה.

ובית הלל אומרים: מברך על היין – שהברכה הראשונה בקידוש היא 'בורא פרי הגפן',

ואחר כך מברך על היום – שברכת 'קידוש היום' היא הברכה השניה,

וטעמם, שאם אין לאדם יין [או מצה], אין לו מצוה לעשות 'קידוש', ויוצא שהיין הוא הגורם לאמירת הברכות של הקידוש,

לכן גם ברכתו חשובה יותר, ויש להקדימה ולאומרה בתחילת הקידוש.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. שצריך לברך קודם את ברכת היין – 'בורא פרי הגפן' ואחר כך את ברכת 'קידוש היום', כדעת בית הלל.

ולאחר אמירת שתי הברכות הללו, צריך להוסיף ולומר ברכה נוספת – ברכת 'שהחיינו' [ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'],

שאת הברכה הזו נוהגים לברך בכל תחילתו של חג.

ב. שבעל הבית לא ימזוג את היין לכוס הקידוש בעצמו, אלא אחד מבני הבית ימזוג עבורו את היין,

וראוי לנהוג שגם שאר בני המשפחה [שגם הם צריכים למזוג את היין לצורך שתיית הכוס הראשונה מארבעת הכוסות לאחר הקידוש],

לא ימזגו את היין בעצמם, אלא כל אחד ימזוג לכוסו של היושב לצידו, וכך כולם יקיימו את המנהג לשתות את היין ב'דרך חירות'.