לימוד משנה – ימכור אפילו את הבגדים כדי לקנות יין לפסח.

מסכת פסחים פרק י׳ משנה א׳. בפרק שלפנינו יתבארו הלכות ליל הסדר. במשנה זו נדבר על מצות סיפור יציאת מצרים, ועל החיוב לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר.

 

פרק י' משנה א'

 

הלילה הראשון בתחילת חג הפסח מוכר לכולנו כ'ליל הסדר'!

מה צריך כל יהודי לעשות ב'ליל הסדר'?

במשנה שלפנינו נראה, שיש הרבה הלכות ומנהגים אותם צריך לעשות במשך הלילה החשוב הזה.

 

הלילה הראשון של חג הפסח הוא קדוש ביותר, כי בזמן הזה לפני למעלה משלשת אלפים שנה יצאו כל היהודים מארץ מצרים, אחרי שהשתעבדו לפרעה מלך מצרים במשך מאות שנים בעבודות קשות ומפרכות,

לכן בלילה הזה ציוותה התורה שבכל הדורות היהודים יעשו כל מיני דברים שמזכירים לנו את הניסים שעשה ה' לאבותינו באותו זמן,

ועל ידי כך אנו נשמח ונודה לו על כל הטוב שהשפיע על היהודים אז בזמן היציאה ממצרים, וכן על הטובה שהוא משפיע עלינו גם בזמנינו.

 

שלש מצוות ציוותה התורה לקיים ב'ליל הסדר': א. לאכול בשר של 'קרבן פסח' שקרב בבית המקדש. ב. לאכול 'מצה' בשיעור 'כזית' [שזה בערך בגודל של מצה מרובעת בימינו], והמצה עשויה מבצק שנאפה לפני שהספיק לתפוח ולהחמיץ. ג. לספר את סיפור השיעבוד של היהודים בארץ מצרים ואת נס הגאולה לאחר מכן.

בזמנינו שבית המקדש אינו קיים, צריכים לקיים את שתי המצוות האחרונות – אכילת מצה, וסיפור 'יציאת מצרים'.

 

חכמי ישראל הוסיפו עוד כמה מצוות, שאותן צריך לעשות ב'ליל הסדר', במשנתינו נלמד על שתים מהם: א. שצריך לשתות ארבע כוסות של יין במהלך הלילה,

וטעם הדבר, שכאשר התורה מתארת את הבטחת השם למשה רבינו שהוא יוציא את היהודים מארץ מצרים, היא כותבת ארבעה לשונות של גאולה, "והוצאתי", "והצלתי", "וגאלתי" "ולקחתי",

ואת זמני שתיית הכוסות קבעו החכמים לאחר עשיית מצוות מסויימות, למשל אחרי אמירת הקידוש, ואחרי אמירת ה'הגדה של פסח', וכפי שנראה במשניות הבאות.

ב. שצריך לאכול את המצה ולשתות את היין ב'הסיבה', כלומר כאשר הגוף נשען על צד שמאל על גבי משענת הכסא וכדומה,

שבזמנים הקדומים היו האנשים החשובים והעשירים אוכלים בצורה כזו, ואכילה בצורה הזו נקראת 'דרך חירות', כלומר ההיפך מדרך העבדים שהם יושבים כפופים ודרוכים.

והחכמים קבעו, שבכל דור – גם בזמנינו, צריך לשבת כך בזמן האכילה ב'ליל הסדר', שהצורה הזו תזכיר לנו את היציאה משיעבוד מצרים, ועל ידי כך נבוא להודות ולשבח את השם על הניסים שהוא עשה אז לאבותינו.

 

המשנה גם מלמדת, שיש מצוה מיוחדת לכל אדם, לאכול את המצה בליל הסדר 'לתיאבון', כלומר מתוך שהוא רעב, כדי שתהיה לו ציפיה מיוחדת לאכול את המצה, וכך הוא יאכל אותה מתוך שמחה,

ולכן אין לאדם לאכול הרבה מאכלים לפני שמתחיל ליל הסדר, כדי שיאכל את המצה 'לתיאבון',

והזמן שבו כדאי כבר להמנע מאכילה מרובה הוא 'סמוך לזמן מנחה קטנה', שזה בתחילת השעה העשירית של היום, שלש שעות לפני שקיעת השמש [ובזמנינו זה יוצא בשעה 3 אחרי הצהרים בערך].

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

ערבי פסחים – בערב פסח שבכל שנה ושנה,

סמוך למנחה – כמגיע הזמן שנקרא 'סמוך למנחה', בתחילת השעה העשירית של היום,

[המושג 'מנחה' נקבע על פי זמן הקרבת 'קרבן התמיד של בים הערביים' בבית המקדש, שבכל יום היו מקריבים שני כבשים, אחד בבוקר ואחד בערב, וזמן הקרבת הכבש של הערב הוא מחצי שעה אחרי חצות היום ועד שקיעת השמש,

זמן זה התחלק לשניים, החלק הראשון היה מתחילת זמן הקרבת התמיד ועד אמצע השעה העשירית, והוא היה נקרא 'זמן מנחה גדולה' על שם שהיום עדיין גדול, והזמן שמאמצע השעה העשירית ועד השקיעה היה נקרא 'מנחה קטנה' שהיום כבר מתקצר והולך,

וכוונת המשנה ל'מנחה קטנה' שזמנה באמצע השעה העשירית, ו'סמוך לה' הוא חצי שעה קודם לכן, בתחילת השעה העשירית],

לא יאכל אדם – בשלשת השעות הללו, אין לאדם לאכול,

עד שתחשך – כלומר, עד שיגיע זמן אכילת המצה – בלילה, כדי שיאכל אותה מתוך תיאבון,

וכוונת המשנה לאסור אכילת הרבה פירות וירקות באופן שהוא שבע מהם, אבל מותר לאכול מעט ירקות או פירות, [והמשנה מדברת בעיקר על אכילת ירקות ופירות, שהרי 'לחם' ושאר מאכלי חמץ אסור לאכול כבר מהשעה החמישית, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון,

ומצה גם כן אסור לאכול, שהחכמים אסרו לאכול מצה בערב פסח, כדי שתהיה לאדם שמחה מיוחדת באכילת המצה, כדי שיזכר על ידי כך בניסי יציאת מצרים ויבוא להודות על כך].

 

עכשיו מלמדת המשנה הלכה נוספת – שצריך לשבת בליל הסדר בצורה מיוחדת:

ואפילו עני שבישראל – שגם אדם שאינו מרגיש שמחה והרגשה מרוממת, בגלל עניותו,

לא יאכל עד שיסב – אין לו לאכול בליל הסדר אלא בצורה של 'הסיבה' שהוא ישעין את גופו בשעת האכילה על צידו השמאלי, כמנהג האנשים החשובים בזמנים הקדומים,

שעל ידי שהאדם [גם העני] יאכל ב'הסיבה', הוא יזכר בניסים הגדולים שעשה השם לאבותינו בזמן יציאתם מארץ מצרים, והוא יודה לו על כך.

 

הלכה נוספת מלמדת המשנה – שמותר לעניים לקחת כסף שנתרם לצדקה כדי לקנות יין שיוכל לקיים מצוות שתיית 'ארבע כוסות' בליל הסדר:

ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין – כלומר, שגבאי הצדקה המחלקים את הצדקה, אפילו שמוטלת עליהם אחריות לחסוך במשך כל השנה ולתת לעניים רק את המינימום הנדרש,

בכל זאת הם צריכים לתת מכספי הצדקה למי שאין בידו אפשרות לקנות ארבע כוסות של יין לצורך קיום מצוות 'ארבע כוסות', בגלל שמצוה זו היא חובה גמורה על כל אדם, ואם לא יתנו לו מכספי הצדקה, הוא צריך למכור אפילו את בגדיו לצורך כך.

ואפילו מן התמחוי – שאפילו עני שמתפרנס מה'תמחוי' מותר לו לקחת ממנה כסף לצורך קניית 'ארבע כוסות',

[צורת חלוקת הצדקה בזמן חכמי המשנה היתה בשני אופנים, או ב'קופה של צדקה', שממנה היו מחלקים לעניים שאין להם אפשרות לדאוג למזון במשך שבוע שלם, או ב'תמחוי' שזו היתה קערה גדולה, ובה היו נאספים מזון וכסף לצורך עניים גמורים שאין להם אפשרות לדאוג אפילו למזון של יום אחד,

ומשנתינו מלמדת, שגם 'עני שבעניים' מותר לו לקנות יין לקיום מצוות 'ארבע כוסות' מכספי ה'תמחוי'].

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. שאסור לאכול כמות המשביעה משלש שעות לפני הלילה ועד שיאכל את המצה, כדי שיאכל את המצה מתוך תיאבון.

ב. שאסור לאכול מצה בכל ערב חג הפסח [מתחילת יום י"ד בניסן]. ויש נוהגים שלא לאכול מצה כבר מתחילת חודש ניסן.

והטעם, כדי שירגיש שמחה מיוחדת באכילת המצה – שלא אכלה הרבה זמן, ושמחה זו תביא אותו להודות ולשבח לה'.

ג. צריך לאכול מצה ולשתות את היין של 'ארבעת הכוסות' ב'הסיבה' לצד שמאל, וראוי שיסדר כל אדם את השלחן שיאכל עליו ב'ליל הסדר' עם כלים נאים ומפות יפות,

וכמו כן יש לשבת בכסא מכובד וישים בצדו השמאלי כרים לבנים שיסב עליהם, כדי שהרגשתו בזמן ה'סדר' תהיה כשל אדם חשוב החופשי מדאגות ומעול של עבדות, שהרגשה זו תביא אותו להודות על הניסים שעשה ה' לאבותינו בצאתם מארץ מצרים.

ד. אדם שמתפרנס מכספי הצדקה, צריכים גבאי קופת הצדקה לדאוג שיהיה לו מצות ויין כדי שיוכל לקיים את מצוות 'אכילת מצה' ומצוות 'שתיית ארבע כוסות',

ומי שקופת הצדקה אינה נותנת לו יין לשתיית ארבע כוסות, הוא חייב למכור אפילו חלק מבגדיו בשביל שיהיה לו כסף לקניית יין, או שילוה כסף מחבירו לצורך כך.