לימוד משנה – מותר לעשות 'על האש' בליל הסדר?

מסכת פסחים פרק ד׳ משנה ד׳. במשנה שלפנינו יתבאר שיש מקומות שנהגו שלא לאכול בשר צלוי בליל פסח, היות ונראה כאוכל בשר קרבן מחוץ למקדש. וכן יש מקומות שנהגו להדליק נר בליל יום הכפורים.

 

פרק ד' משנה ד'

 

האם מותר לאכול בשר הצלוי באש ב'ליל הסדר'?

במשנה שלפנינו נלמד הלכה זו.

 

משנתינו ממשיכה ומלמדת הלכות נוספות שבהם חובה על כל אדם לנהוג כמנהג אנשי מקומו.

 

את 'קרבן הפסח' שהיו מקריבים ב'בית המקדש' היו צולים באש לאחר השחיטה כמו שכתוב בתורה "צלי אש… יאכלוהו" וצלייתו היתה כשהוא היה שלם, שלא חתכוהו לחתיכות לפני הצליה,

ואת בשר הקרבן היו צריכים לאכול בעיר ירושלים בלבד, ואם יצא בשר הקרבן מחוץ לירושלים הוא נפסל מאכילה וצריך לשורפו.

 

בין בזמן שבית המקדש היה קיים ובין בזמנינו, אסור לשום אדם לשחוט בהמה 'לשם הקרבת קרבן' מחוץ ל'בית המקדש',

ומסיבה זו גזרו חכמים שלא לאכול גם בזמנינו ב'ליל הסדר' שום בשר שלאחר שחיטתו צלוהו באש כצליית הקרבן [שבשעת הצליה הבהמה היתה שלימה],

שאכילה זו נראית כאכילת בשר 'קרבן פסח' ויבואו אנשים לטעות שמותר לשחוט קרבנות מחוץ לבית המקדש,

אבל אם חתכוהו לפני צלייתו אין איסור לאוכלו מעיקר הדין, שזה לא דומה לצליית קרבן הפסח שהיה נצלה כשהבהמה שלימה.

 

במשנתינו נלמד, שהיו מקומות שבהם החמירו על עצמם שלא לאכול ב'ליל הסדר' גם בשר שנצלה באש כשהוא חתוך לחתיכות,

ואפילו לא בשר עוף או בהמות שאינן ראויות להקרבת 'קרבן פסח', שיש להמנע מאכילת בשר צלוי מכל המינים שצריך לשוחטן או למולקן לפני אכילתן, וכל אדם ינהג בזה כמנהג אנשי מקומו.

 

הלכה נוספת שנלמד במשנה, שבליל יום הכיפורים היו מקומות שבהם האנשים היו נוהגים להדליק בביתם נרות גם בחדרי השינה, כדי שזה יזכיר להם שלא לעשות דברים שאסור לעשותם ביום כיפור,

והיו מקומות שבהם נהגו שלא להדליק נר בבית בליל יום הכיפורים כלל, וכל אדם יעשה כמנהג אנשי מקומו,

ובמקומות ציבוריים, למשל ברחובות העיר ובבתי הכנסיות, יש מצוה להדליק נרות רבים לצורך כבוד היום הקדוש, שיש מצוה לכבד את יום הכיפורים כמו את שאר כל החגים.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים, אוכלין – אם אדם מתגורר במקום שבו נוהגים לאכול בשר צלוי ב'ליל הסדר', מותר לו לאוכלו כמנהג אנשי מקומו,

מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלין – שאם הוא מתגורר במקום שבו החמירו לאסור אכילת כל בשר צלוי ב'ליל הסדר', גם אם הוא לא בשר כבש וגם אם לא צלוהו כשהוא שלם כמו שהיו צולים את 'קרבן הפסח', עליו להחמיר ולהמנע מאכילת בשר כזה,

אבל בשר של דגים צלויים או של שאר ירקות צלויים מותר לאכול בליל הסדר בכל המקומות, שגם המנהג המחמיר, לא החמיר אלא בסוגי בשר שצריך לשוחטם לפני אכילתם, שלהם יש דמיון לקרבן הפסח ויבואו לטעות שמותר לשחוט 'קדשים' מחוץ לבית המקדש.

 

עכשיו המשנה מלמדת הלכה נוספת:

מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים, מדליקין – שאם אדם מתגורר במקום שכל אדם מקפיד להדליק נר בביתו בליל יום הכיפורים [כמו שמדליקים בכל ערב שבת], עליו לנהוג להדליק נר נוסף בחדר השינה שבו הוא ישן עם אשתו,

מקום שנהגו שלא להדליק, אין מדליקין – שאם הוא מתגורר במקום שבו מקפידים שאף אדם לא ידליק נר בביתו [גם לא נרות לכבוד יום הכיפורים כבכל ערב שבת], גם הוא לא ידליק כלל כמנהג אנשי מקומו,

טעמם של שני המנהגים הוא אחד: כדי שהאדם יזכר במלאכות האסורות באותו יום וימנע מלעשותם,

שהמקומות שבהם נהגו להדליק נר בבית סברו, שעל ידי הדלקת הנר בבית וגם בחדר השינה, האדם יזכר במלאכות האסורות ביום הכיפורים ולא יעשה אותן,

ואילו המקומות שבהם הקפידו שלא להדליק נר סברו, שעל ידי שביתו של האדם יהיה חשוך, לא תהיה לו תאוה לעבור עבירות וכך הוא ימנע מלעשות דברים האסורים ביום הכיפורים.

ומדליקין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות – שיש מצוה להדליק נרות במקומות ציבוריים כדי להרבות בכבוד יום הכיפורים,

ובמבואות האפלים ועל גבי החולים – שבמקומות שאור הנר נצרך ידליקו נרות, כמו בדרכים האפלות שבהן צריך אור כדי להמנע ממכשול, וכן בחדר שיש בו חולה שצריך אור כדי שיראו כיצד לטפל בו כראוי,

ובמקומות הללו אין לחשוש שהאדם יעשה עבירות ביום הכיפורים על ידי האור, ולכן אפילו במקומות שנהגו שלא להדליק נרות בבתים הפרטיים, מותר להדליק נרות במקומות ציבוריים או במקומות שבהן צריך אור לצורך הסרת מכשול או לצורך חולה.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. שיש איסור לאכול ב'ליל הסדר' בשר של כבש או גדי אם לאחר שחיטתו צלו את כולו על האש כשהוא שלם, שזה דומה ממש לאכילת 'קרבן פסח' ועל ידי כך יבואו לטעות ולחשוב שמותר להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש.

ב. אם צלו את בשר הכבש כשהוא חתוך לחתיכות, אין איסור מעיקר הדין לאוכלו ב'ליל הסדר', ובאופן זה יש לנהוג כפי מנהג המקום, שאם נוהגים במקומו לאכול בשר כזה, מותר לאוכלו ואם נהגו לאסור אכילת בשר כזה, לא יאכל אותו ב'ליל הסדר',

הנוהגים שלא לאכול בשר חתוך שנצלה באש, מחמירים שלא לאכול בשר צלוי מכל מיני הבשרים, גם מבשר בהמה שאינה ראויה לקרבן פסח [פרה, שור וכדומה], וגם לא מבשר עופות שמנים הצלויים באש.

ג. בזמנינו נהגו בני אשכנז להחמיר בהלכה זו, שלא לאכול בשר צלי גם אם צלו אותו כשהוא חתוך לחתיכות, וגם אם צלוהו בסיר ללא שמן ומים ולא על האש ממש אין לאוכלו, שגם זה נקרא 'צליה'.

ד. במקום שנהגו להדליק נר בבית לכבוד יום הכיפורים, יש להוסיף ולהדליק נר גם בחדר השינה, ויברכו לפני הדלקת הנרות ברכת 'אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים'.

ובמקום שלא נהגו להדליק נר בבית ביום הכיפורים, לא ידליקו אפילו נר אחד בבית.

ה. נוהגים להדליק נרות בבית הכנסת, ואין לברך שום ברכה על הדלקתם.