אלול – חודש של הכנה

אף כי בכל שנה יכול אדם לחזור בתשובה ולהתקרב אל ד׳, יש משהו מיוחד בחודש אלול שעוזר גם למי שלא עשה עד כה, להזדרז ולהצטרף לאווירת הימים הנוראים הממשמשים ובאים.

אף כי בכל שנה יכול אדם לחזור בתשובה ולהתקרב אל ד', יש משהו מיוחד בחודש אלול שעוזר גם למי שלא עשה עד כה, להזדרז ולהצטרף לאווירת הימים הנוראים הממשמשים ובאים, להלן ננסה לגעת קצת באווירת חודש אלול, קצת להבין, וגם קצת רמזים על החודש ועל התהליך.

מזל בתולה

חודש אלול הוא במזל בתולה, ואין זה מקרה, הבתולה היא כנסת ישראל המשתוקקת להתקרב אל הקב"ה ולזכות בקשר אהבה אמיתי אתו, לשם כך היא צריכה לשוב בתשובה, וכמו שנרמז בפסוק (ירמיה לא,כ) : "שובי בתולת ישראל…"

חודש אלול של משה רבנו

ימי החודש הזה הם ימי רצון כבר מזמנו של משה רבנו. כאשר חטאו בני ישראל בחטא העגל, שבר משה את הלוחות הראשונים, ואז, עלה משה על הר סיני והתנפל לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים שיסלח לבני ישראל על החטא, ונתרצה לו הקב"ה ואמר: "פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים". ובראש חודש אלול עלה משה אל ההר ושהה שם עוד ארבעים יום, עד ליום העשירי בתשרי (הוא יום הכיפורים). ובעשירי בתשרי הוריד לבני ישראל את הלוחות השניים, שניתנו ברצון ובשמחה. וכבר נקבעו ארבעים ימים אלה לימי רצון מאז ולדורות, לזמן של התעוררות לתשובה ולתפילה.

סליחה ושופרות

מנהג קהילות עדות המזרח להשכים לסליחות ולהרבות בתחנונים בכל ימי חודש אלול. ומנהג הרבה קהילות בישראל לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית החל מראש חודש אלול, לעורר את הלב לתשובה, כלשון הכתוב (עמוס ג,ו) : "אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!"

רמזים וראשי תיבות

במילים "אני לדודי ודודי לי" שבשיר השירים- מסתתר לו "אלול" בראשי התיבות. ללמד שבחודש זה כנסת ישראל מתחזקת בתשובה ומתקרבת אל הדוד שהוא הקדוש ברוך הוא: ואךף הוא פושט יד כנגדה ומתקרב אליה.

גם בפסוק (דברים ל,ו): "ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך"- נרמז אלול בראשי תיבות.

ללמד כי בחודש אלול עת רצון היא לשוב אל ה' והוא מסייע בידי החפצים הכך.

'אלול' מקורו בלשון זרה, ובלשון הארמית משמעותו התבוננות וחקירה, כמו שנאמר (במדבר יג): "ויתורו את הארץ", ובלשון הארמי: "ויאללון ית ארעא".

כי זו עיקר ההתעוררות בחודש זה, לתור ולבדוק אחר החטאים, לחפש ולפשפש במעשים ולשוב אל ה' בכל לב.

ואין דבר העומד בפני הרצון ובפני התשובה.