לימוד משנה – אדם שאכל פירות של תרומה מה דינו?

פרק ב' משנה ד'

 

יודע מה זו 'תרומה'? למי נותנים אותה, ולמי אסור לאוכלה?

במשנה שלפנינו נלמד, את ההלכה של מי שאוכל 'תרומת חמץ בפסח' באיסור, מתי חובה עליו לשלם על כך, ומתי לא.

 

'תרומה' היא מתנה הניתנת לכהנים משאר היהודים בעם ישראל מתבואתם ופירותיהם, לתרומה יש קדושה מיוחדת ולכן רק לכהנים מותר לאוכלה ולא לשאר היהודים, ומי שאינו כהן [שהוא 'זר' כלפי אכילת 'תרומה'] ואוכל תרומה עונשו חמור [מיתה בידי שמים], ובנוסף הוא חייב לשלם לאחד מהכהנים שבעם ישראל את שווי התרומה ועוד חמישית משוויה [שהתרומה שייכת לכל 'שבט הכהונה' כלומר לכל הכהנים, ולכן צריך לשלם לאחד מהם שהוא יבחר את התשלומים הללו], תשלום זה נקרא 'קרן וחומש'.

אבל יש הבדל בין אם הוא אוכל את התרומה 'במזיד' כלומר בכוונה לעבור עבירה, לבין אם אכל את התרומה ב'שוגג', כלומר שהוא לא ידע שהיא תרומה או שלא ידע שאסור לו לאכול תרומה,

שאם אכל את התרומה בשוגג צריך לשלם קרן וחומש כמו שביארנו, וישלם זאת בפירות ולא בכסף, למשל אם אכל קילו תפוחים של תרומה, ישלם קילו וחמישית תפוחים, ואותם תפוחים נעשים קדושים גם כן בקדושת תרומה,

אבל אם אכל את התרומה ב'מזיד', צריך לשלם רק את ה'קרן' כלומר את שווי מה שאכל, והוא לא צריך להוסיף על כך 'חומש', ובנוסף הוא מחויב בתשלום של כסף ולא של פירות, ולכן מה שמשלם לא נעשה קדוש בקדושת תרומה [אפילו אם הוא שילם בפירות, הם 'חולין' ואין בהם קדושת תרומה].

משנתינו מלמדת את דינו של אדם שאיננו כהן שאכל תרומה שהיא 'חמץ' בימי הפסח, שבהם אין לחמץ שום שווי, שהרי אי אפשר לאוכלה או ליהנות ממנה בשום צורה,

שאם אכל אותה ב'שוגג', אפילו שאין לה שווי בכל זאת עליו לשלם את ה'קרן והחומש' ככל תשלומי תרומה, מאחר וחיובו לשלם הוא 'לפי מידה' [כלומר תשלום של 'פירות' ולא של 'מעות'], ולכן לא משנה מה שווי הפירות שאכל, אלא עליו לשלם פירות כנגד פירות,

אבל אם אכל את תרומת החמץ בפסח ב'מזיד', הוא פטור לגמרי מלשלם על כך, מאחר שהחיוב על אכילת תרומה במזיד היא 'לפי דמים' [כלומר ב'כסף' ולא ב'פירות'], והרי אין לה שום שווי בפסח, ולכן אין לו על מה לשלם.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

האוכל תרומת חמץ בפסח – אדם 'זר' שאינו כהן, שאסור לו לאכול תרומה, אם הוא אכל תרומה שהיא 'חמץ' בימי הפסח,

בשוגג – אם אכל את התרומה בשגגה, שהוא לא ידע שהם תרומה, או שהוא לא ידע שאסור לו לאכול תרומה,

משלם קרן וחומש – באופן זה עליו לשלם את כמות התרומה שאכל בתוספת חמישית, תשלום זה נקרא 'קרן וחומש',

במזיד – אבל אם הוא אכל את תרומת החמץ ב'מזיד', שהוא ידע שהוא אוכל מאכל של תרומה והוא ידע שהדבר אסור לו ובכל זאת אכל,

פטור מתשלומים – באופן זה הוא לא חייב לשלם כלום לכהנים, שעל אכילה ב'מזיד' צריך לשלם 'לפי דמים' כלומר לפי שווי מה שאכל, ולכן בפסח שהחמץ לא שווה כלום, שהרי אי אפשר לאכול אותו או ליהנות ממנו, הוא פטור מלשלם אפילו את ה'קרן' עצמה.   

ומדמי עצים – שאם התרומה שאכל במזיד היתה 'טמאה' והכהן היה יכול להשתמש בה בשאר ימות השנה במקום עצי הסקה לחמם את ביתו על ידי שריפתה או לאפות איתה את לחמו [שאת התרומה הטמאה אסור לכהן לאכול, אלא מחוייב לשורפה, אבל מותר לו ליהנות ממנה תוך כדי השריפה],

בימי הפסח שהוא לא יכול להשתמש בהם [שהרי בפסח אסור ליהנות מחמץ], אין לזה שום שווי ולכן האוכלה אינו חייב לשלם עליה כלום.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

ישנן שתי דעות בפוסקי ההלכה מה דינו של האוכל תרומת חמץ בפסח, הלכה למעשה:

יש שכתבו, שלמעשה יש לנהוג כפי שכתבה המשנה, שאם אכלה בשוגג, ישלם קרן וחומש, מאחר וחיובו הוא 'לפי מידה', ולכן אין להתייחס לשווי הפירות בשעת האכילה,

אבל אם אכל במזיד פטור לגמרי מאחר וחיובו הוא 'לפי דמים' ובשעת האכילה – בפסח לא היה שום שווי למה שאכל.

ויש שכתב, שההלכה למעשה אינה כמו שלמדנו במשנה, אלא בין אם אכל את התרומה בשוגג ובין אם אכלה במזיד, הוא פטור לגמרי מלשלם לכהנים על מה שאכל,

מאחר והאוכל תרומה תמיד חייב לשלם 'לפי דמים' בין אם אכל בשוגג ובין אם אכל במזיד, כלומר לפי שווי התרומה בשעת האכילה, ומכיוון שאנו מדברים על אדם שאכל את התרומה בפסח בזמן שהיא לא שוה כלום, הוא פטור מלשלם על כך.