לימוד משנה – כמה פעמים צריך לבדוק את החמץ?

מסכת פסחים פרק א׳ משנה ב׳. בשיעור שלפנינו יתבאר שאחר שאדם עשה בדיקת חמץ, אין לחשוש אולי חיה או ילד יזרוק חמץ ויצטרך לבדוק שוב, כיון שאין לדבר סוף.

פרק א' משנה ב'

 

הבית כולו כבר נקי מחמץ! אבל איך ניתן לדעת שאף אחד לא יכניס אחר כך חמץ מבחוץ?

במשנה שלפנינו נלמד, שלאחר שנתקיימה מצוות 'בדיקת חמץ' כראוי, אין לחשוש לחמץ נוסף שהוכנס או הועבר ממקום שאינו בדוק למקום שכבר נבדק.

 

בזמנים הקדומים בבתים רבים לא היו מרצפות ברצפת הבית, אלא חול ועפר, ולכן היו מצויים בתוך הבתים חולדות ועכברים שהיו מחפשים מזון,

במשנה נראה, שאפילו כאשר חיות אלו מצויות בבית, אין צורך לשוב ולבדוק לאחר שהבית כבר נבדק, שאין לחשוש שאותן חיות הביאו חמץ נוסף מבתים אחרים שלא נבדקו, או מהרחוב אל תוך הבית. 

  

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

אין חוששין – לאחר שגמרו לבדוק את הבית ווידאו שאין בו חמץ, אין צורך לחשוש

שמא גררה חולדה – שמא באה חיה כלשהי המסתובבת בסביבות הבית [חולדה היא כמין עכבר גדול], כמו החולדות שהיו מצויות בבתים בהם לא היו מרצפות,

מבית לבית – שהיא הביאה חמץ שלקחה מבית שעדיין לא בדקוהו לבית שבדקוהו,  

וממקום למקום – או שהחולדה לקחה את החמץ מהרחוב לבית שכבר נבדק,

דאם כן – שאם אנו נחשוש לכך,

מחצר לחצר – כלומר, אנו נצטרך גם לחשוש בכל חצר שנבדקה מחמץ, שאחר כך חיה הביאה לשם חמץ ממקום אחר שאינו בדוק,

ומעיר לעיר – שכמו כן נחשוש אפילו בעיר שבדקו את כולה מחמץ, שלאחר הבדיקה הובא לשם חמץ על ידי חיה מעיר אחרת,

אין לדבר סוף – כלומר, המשנה מסכמת ואומרת, שאם נחשוש להבאת חמץ ממקום שאינו בדוק למקום בדוק, לא נוכל לעולם לקיים את מצוות 'השבתת החמץ' כראוי,

שתמיד נחשוש שלאחר שהבית נוקה ונבדק מחמץ, חיה הכניסה לתוכו חמץ נוסף,

לכן בודאי שאין לחשוש לכך.

 

הלכה בימינו

 

עכשיו נראה דבר הלכה למעשה שאנו למדים מדברי המשנה:

v    למדנו במשנה, שלאחר שבודקים את הבית ומוודאים שאין בו חמץ, אין לחשוש שמא חיה הביאה לבית חמץ ממקום אחר שאינו בדוק.

להלכה, את החמץ שמוצאים במהלך הבדיקה, צריך להניח במקום גבוה או בתוך קופסא, במקום שהחיות לא יוכלו למצוא אותו ולקחתו משם [וכפי שנלמד במשנה הבאה – משנה ג'],

ואם לאחר שהניחו במקום גבוה ושמור, רואה בעל הבית שנחסר מכמות החמץ שהונחה שם, אין צורך לבדוק את הבית שוב,

שבודאי אחד מבני המשפחה לקח משם את החמץ, ואין לחשוש שמי שלקח את החמץ פיזר אותו במקום שכבר נבדק, אלא הוא אכלו או זרקו ברחוב במקום שאינו נקי מחמץ.

אבל באופן שהניח את החמץ שמצא בבדיקה, במקום שאינו שמור מנגיעת חיות, ולאחר מכן רואה שנחסרה מכמות החמץ שהונח שם, צריך לבדוק שוב את כל הבית,

שיש לחשוש שאחת מהחיות הקטנות לקחה משם חמץ והניחה אותו במקום אחר בבית.