לימוד משנה – סגולה ללידה קלה.

פרק ב' משנה ו'

 

ישנן מצוות שהתורה מצוה בעיקר לנשים, והן צריכות לקיימן יותר מהאנשים!

במשנה שלפנינו נלמד על שלש מצוות שהתורה מצוה לנשים לעשות אותם, ועל ההקפדה הגדולה שהקפידה התורה על הנשים שאינן מקיימות את המצוות הללו.

אחת מהמצוות שנצטוו בהן הנשים היא מצוות הדלקת נרות שבת, שמאחר והאשה מצויה בבית יותר מהאיש, לכן נמסרה לה מצוה זו שעיקר טעמה לצורך 'שלום הבית' [שעל ידי הדלקת הנרות הבית מואר ואכילת הסעודה תהיה במקום מואר מתוך שמחה, וכמו כן לא יתקלו אנשי הבית בחפצים שונים כאשר ילכו בחושך, ובכך יתרבה השלום בין בני הבית],

מטעם זה מובאת משנה זו בפרק זה בו כתובות הלכות הדלקת הנרות.

 

מצוה נוספת המוזכרת במשנה, היא מצוות 'הפרשת חלה': שיש מצוה מהתורה לכל יהודי הלש בצק ממיני דגן [חמשה מינים יש לדגן: חיטה, שעורה, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון] לקחת חתיכה קטנה מהבצק ולתת אותו לכהן,

גם את המצוה הזו מצוה התורה בעיקר לנשים, מאחר והן מצויות יותר בבית, והן עוסקות בלישת הבצק. 

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

על שלש עבירות – כלומר, על ביטולן [על אי קיומן] של שלש מצוות שמצוות בהן הנשים,

נשים מתות בשעת לידתן – התורה הקפידה על קיום המצוות הללו על ידי הנשים, ולכן העונש על אי קיומן חמור מאוד, שמי שאינה מקיימת את המצוות הללו כראוי עלולה למות בזמן לידתה.

המשנה מפרטת את שלשת המצוות:

על שאינן זהירות בנדה – כאשר האשה אינה זהירה ב'טומאת נידה',

ובחלה – שהיא לא מקפידה על קיום מצוות 'הפרשת חלה',

ובהדלקת הנר – שהיא לא מקפידה להדליק נרות שבת בזמן [לפני כניסת השבת],

המשנה כותבת 'ובהדלקת הנר' ומזכירה גם את מעשה ההדלקה, בשונה מ'נדה' ו'חלה' שהיא לא כתבה את פעולות המצוה, מאחר והכנת הנרות להדלקה מוטלות על הבעל, ורק מעשה ההדלקה עצמו נמסר לאשה,

 

חכמי ישראל מבארים ב'מדרש' מדוע יש על ביטול שלשת המצוות הללו עונש של מיתה: שמאחר והאשה הראשונה בהסטוריה – 'חוה' אשת אדם הראשון, גרמה למותו של בעלה על ידי שנתנה לו לאכול מפירות 'עץ הדעת' ב'גן עדן' [כמו שמסופר בתורה בפרשת בראשית],

ואדם הראשון נקרא 'נר' [כמו שכתוב 'נר השם נשמת אדם'] וכמו כן הוא נקרא 'חלה' [שבורא העולם 'הפריש' כביכול חתיכה מהאדמה כדי ליצור אותו, ופעולה זו דומה להפרשת החלה מהבצק], ממילא בגרימת מותו של אדם על ידי חוה, נגרם כיבוי ה'נר' וה'חלה',

ולכן מוטל עליה לתקן זאת על ידי קיום מצוות 'הדלקת נרות השבת' ו'הפרשת חלה', ואם היא אינה מקיימת מצוות אלו, היא מתחייבת מיתה על כך שאינה מתקנת את עונש המיתה שגרמה.

 

והסיבה שדוקא בזמן הלידה הנשים מתות על ביטול המצוות הללו הוא, שבזמן הלידה האשה מצויה בסכנה, ובזמנים שבהם האדם בסכנה בודקים אותו בשמים לראות האם יש לו זכויות להינצל מהסכנה או לא,

ולכן אם היולדת אינה מקפידה על קיום המצוות הללו שהן המצוות החשובות ביותר שנמסרו לנשים, אין לה מספיק זכויות להינצל מהסכנה.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. בבית שיש בו אשה שהיא אם המשפחה, מוטל עליה להדליק את נרות השבת, מאחר שהיא עוסקת בצורכי הבית,

ועליה להדליק את הנרות לכל הפחות כמה דקות לפני שקיעת השמש ביום שישי, ויש מצוה להקדים את הדלקת הנרות כמה שניתן [אבל לא תדליק יותר משעה ורבע לפני שקיעת השמש], שיש מצוה 'להוסיף מהחול על הקודש'.

לאחר שקיעת השמש אסור להדליק נרות [וכפי שנראה במשנה הבאה].

ואת הכנת הנרות עם השמן והפתילות יעשה הבעל, וכמו כן בעת הכנת הנרות ידליק הבעל את פתילות הנרות מעט ויכבם מיד כדי שקצה הפתילה יהיה חרוך וכך הנרות ידלקו טוב ומהר יותר.

ב. אם אין בבית אשה שהיא 'עיקר הבית' [שהיא אם הילדים או אשת ראש המשפחה], ראש המשפחה יכין את נרות השבת וידליקם.