אין בית דין של מעלה דן אדם בפחות מעשרים

האם בית דין של מעלה לא מעניש אדם עד גיל עשרים גם על עברות של בן אדם לחברו?

שאלה:

ידוע לי שאין בית דין של מעלה דן אדם על עברות שעשה לפי גיל עשרים עכשיו שאלתי לכבוד הרב היא האם בית דין של מעלה לא מעניש אדם עד גיל עשרים גם על עברות של בן אדם לחברו?

תשובה: שלום רב!
לעצם הדבר שאין מענישין בבית דין של מעלה על עבירות שנעשו לפני גיל עשרים אין זה כלל כה פשוט ונאמרו בזה הרבה סייגים, תוכל לקרוא כאן מה שהביאו בענין זה.
לשאלתך בדבר עבירות שבין אדם לחבירו, אכן כתבו הפוסקים שלא נאמר כלל דבר זה לענין עבירות שבין אדם לחבירו (ספר חוות יאיר בהשמטות לסימן קסו ועוד).
בהצלחה רבה