לימוד משנה – האם מותר להשתמש בתנור נפט בשבת?

מסכת שבת פרק ב׳ משנה ד׳. בשיעור שלפנינו יתבאר האם מותר להשתמש בשבת בשמן שנמצא בפמוט.

פרק ב' משנה ד'

 

האם מותר להשתמש בשבת עם שמן הנמצא בתוך נרות השבת?

במשנה שלפנינו נלמד הלכה זו!

 

אחת מהמלאכות שאסור לעשות בשבת היא 'מלאכת מכבה', כלומר שאסור לכבות אש הדולקת בשבת. אמנם באיסור זה כלולים פעולות נוספות ועליהם נלמד במשנתנו:

אם אדם מדליק את נרות השבת עם שמן שמונח בתוך כוסית [או בכל כלי אחר] ובתוכו הוא מניח פתילה, אסור לו לקחת שמן מתוך הנר בשבת כדי להשתמש בו לתיבול המאכלים או לכל צורך אחר,

מאחר וזמן בעירת הנר נקבע לפי כמות השמן שיש בו, וכאשר השמן נלקח מהנר הוא יכבה מוקדם יותר, ולכן פעולת לקיחת השמן נחשבת ככיבוי בידים ויש בכך איסור 'מכבה',

[ואפילו שהוא רק 'גורם' לכיבוי הנר, ופעולת של גרימה לכיבוי אינה אסורה מן התורה אלא מדברי חכמים, בכל זאת לקיחת השמן אסורה מן התורה, שכל פעולה של גרימת כיבוי שעושה האדם בגוף הנר – בפתילה או בשמן, נחשבת ככיבוי בידים, מאחר והנר דולק בכח שני דברים: הפתילה והשמן, וכאשר האדם עושה את פעולתו בשמן הרי הוא עושה פעולה של כיבוי בגוף הנר, ורק כאשר האדם שופך מים בסביבות האש כדי שהיא לא תתפשט, נחשב הדבר כגורם לכיבוי האש ויש בכך איסור מדברי חכמים].

 

גם באופן שהשמן לא נמצא ממש בתוך הנר, אלא שהוא מטפטף במהלך השבת לתוך הנר אסור להשתמש בו בשבת, מאחר שסוף סוף בשעת הדלקת הנר כל השמן שבכלי העליון היה אמור לטפטף לתוך הנר וכאשר יקחו ממנו בשבת הנר יכבה מוקדם יותר, והרי זה כמו כיבוי בידים,

ולמשל, אם האדם רוצה שהנר ידלק זמן רב והנר [כלומר הכלי שבתוכו שמים את השמן והפתילה] קטן ולא ניתן להכניס בו הרבה שמן, וכדי שהוא יבער בכל זאת זמן רב הוא מניח מעל הנר כלי נוסף מלא בשמן ועושה חור קטן בתחתיתו וכך הוא מטפטף במהלך השבת לתוך הנר וגורם שידלק זמן רב,

אותו דין אמור גם אם אדם הניח קערה עם שמן על יד ה'נר', והפתילה יוצאת מתוך הנר ושואבת מהקערה את השמן ודולקת בתוך ה'נר', אסור לקחת שמן מהקערה בשבת כאשר הנר דולק, מאחר ועל ידי כך הנר יכבה מוקדם יותר והרי זה כאילו מכבה את הנר בידים.

 

במשנתנו מובאות שתי דעות בין חכמי ישראל בדין זה, שלדעת 'חכמים' [כלומר רוב חכמי ישראל] כדי שלא יבוא האדם לידי איסור 'מכבה', אסור להניח כלי מלא שמן מעל גבי הנר אפילו בערב שבת כדי שהשמן יטפטף לתוך הנר בשבת,

שיש לחשוש שמאחר וכלי זה אינו חלק מהנר, יחשוב האדם שמותר להשתמש בשמן שבתוכו בשבת, ועל ידי לקיחת השמן מהכלי הוא יעשה איסור תורה של 'מכבה' [כפי שביארנו לעיל].

כמו כן אסור להניח בערב שבת קערה מלאה בשמן סמוך לנר כשהפתילה שואבת מתוכה שמן לנר, שמאחר והקערה אינה מחוברת לנר עלול האדם לטעות ולחשוב שהוא יכול להשתמש בשמן בשבת, ובכך הוא יעבור על איסור 'מכבה'.

ואילו לדעת רבי יהודה מותר להניח בערב שבת כלי עם שמן מעל גבי הנר כדי שהוא יטפטף בשבת לתוך הנר, וכן מותר להניח בערב שבת קערה מלאה בשמן על יד הנר כדי שהפתילה תשאב מתוכה שמן,

שלדעתו אין לחשוש שהאדם ישתמש עם השמן שבכלי או שבקערה בשבת ויעבור על איסור מכבה, שמאחר והוא הניח את השמן לצורך הנר, הוא מרחיק את עצמו ממנו כדי שלא לעבור על איסור 'מכבה'.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן – אסור לאדם לעשות נקב קטן בקליפה של ביצה, ולרוקן את תוכן הביצה ולמלא בה שמן,

ויתננה על פי הנר בשביל שתהא מנטפת – שאסור להניח קליפה זו המלאה שמן על גבי הנר בערב שבת, כדי שהשמן יטפטף לתוך הנר בשבת,

שיש לחשוש שמאחר שהביצה אינה מחוברת לנר ואין היא חלק מהנר אלא היא דבר בפני עצמו, יקח האדם מהשמן שבתוכו וישתמש בו בשבת, ובכך הוא יעבור על איסור 'מכבה',

ובכל נר שיש בו שמן לא חששו חכמים שהאדם ישתמש בו בשבת, שאיסור 'מכבה' הא חמור בעיני האדם, והוא מרחיק את עצמו מהשמן הנמצא בתוך הנר, אבל מהשמן שנמצא מחוץ לנר, הוא לא מרחיק את עצמו כל כך,

אפילו היא של חרס – כלומר, שאפילו אם הניח שמן בתוך כלי חרס [שהוא כלי שהיו עושים בזמנים הקדומים מאדמה], אפילו שהוא כלי מאוס שלא היו נוהגים לקחת ממנו שמן לצורך מאכל,

אסור להניחו על גבי הנר בערב שבת, מאחר שיש לחשוש שיקח מהשמן שבתוכו כדי להשתמש בו לסוך בו את הגוף וכדומה.

ורבי יהודה מתיר – שלפי דעתו אין לחשוש שהאדם ישתמש בשמן בשבת, שכשם שהוא מתרחק מהשמן שבתוך הנר, כך הוא מתרחק מלהשתמש בשמן שבתוך כלי שעל גבי הנר.

אבל אם חברה היוצר מתחלה – שבאופן שהכלי מחובר לנר, או שהאומן שעשה את הנר חיבר את הכלי עם דבק חזק אל הנר, או שבעליו של הנר הדביק אותו באופן שהם נראים ככלי אחד,

[והמשנה כתבה 'חברה היוצר' כדי להדגיש שמדובר באופן שהכלי מחובר לנר בצורה חזקה כמו שהאומן שעושה את הנר מדביק בדבק חזק שלא נפרד בקלות].

מותר – באופן זה גם לדעת חכמים אין צורך לנתק את הכלי מהנר לפני כניסת השבת,

מפני שהוא כלי אחד – שהם נחשבים לכלי אחד, ולכן אין לחשוש שבעל הנר יקח מהשמן שבכלי וישתמש בו בשבת, כמו שלא חוששים לכך בכל נר שיש בו שמן [שמותר להדליק נרות שידלקו גם בשבת ולא חוששים שמא האדם יקח מהשמן וישתמש איתו בשבת].

 

עכשיו המשנה מלמדת הלכה נוספת בדין זה:

לא ימלא אדם את הקערה שמן – אסור לאדם למלאות בערב שבת שמן בתוך קערה,

ויתננה בצד הנר – שאסור להניח את הקערה עם השמן סמוך לנר,

ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת – כלומר, שאסור לעשות זאת באופן שהקצה האחד של הפתילה נמצא בתוך הנר ובו מדליקים את האש, ואילו הקצה השני שלה יוצא מתחתית הנר ונכנס לתוך הקערה כדי לשאוב ממנה את השמן,

סיבת האיסור היא כמו בכלי שמונח על גבי הנר, שמאחר והקערה אינה מחוברת לנר ואינה חלק מהנר, יש לחשוש שבעל הנר יקח שמן מהקערה בשבת וישתמש בו, ובכך הוא יקצר את משך זמן בעירת הנר ויעשה בכך איסור תורה של 'מכבה',

ורבי יהודה מתיר – שלפי דעתו אין לחשוש שהאדם ישתמש בשמן שבקערה כשם שלא חוששים שהוא ישתמש בשמן שבתוך הנר בשבת [מאחר והוא יודע שבכך הוא יגרום לכיבוי הנר ויעבור על איסור 'מכבה'].

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. ההלכה היא כדעת חכמים, ולכן אסור להניח כלי מלא בשמן מעל נרות השבת כדי שהוא יטפטף במהלך השבת לתוך הנר וימשיך את זמן בעירתו,

וכן אין להניח את קצה הפתילה שאינו בוער בתוך קערה עם שמן המונחת בסמוך לנר כדי שהוא ישאב את השמן מתוכה,

סיבת האיסור היא, שיש לחשוש שבעל הנר ישתמש בשמן בשבת ויגרום לקיצור זמן בעירת הנר ויש בכך איסור של 'מכבה'.

יש מהפוסקים שכתבו, שאיסור זה הוא מהתורה, שמאחר והוא עשה פעולה בשמן הרי זה כאילו כיבה את הנר בידים, ויש שכתבו שאיסור זה הוא מדברי חכמים, שפעולה זו נחשבת כ'גורם לכיבוי' שחכמים אסרוהו בשבת ולא לכיבוי בידים האסור מהתורה.

ב. אם הכלי או הקערה מחוברים לנר [כלומר לכלי שבתוכו נמצאת הפתילה] בדבק חזק או בסיד וכדומה, מותר למלא בהם שמן ולהשאירם מונחים על גבי הנר או בסמוך אליו גם בשבת,

שבאופן זה הם נחשבים ככלי אחד ולכן האדם מרחיק את עצמו מלהשתמש בשמן שבתוכם, שהוא יודע שכשם שהשימוש בשמן שבתוך הנר כרוך באיסור 'מכבה', כך גם השימוש בשמן שבתוך הכלי או הקערה כרוך באיסור זה.

ג. אם יש לאדם תנור חימום הדולק באמצעות נפט או דלק [שעיקר שימושם לבעירה ולא לדברים אחרים], מותר לו למלאות חומר זה בכלי נפרד שיש חור בתחתיתו ולהניחו על גבי התנור כדי שחומר הבעירה יטפטף לתוך התנור ויבער בשבת [ופעולה זו מותרת גם אם הכלי לא מחובר לתנור],

שמאחר ואין לחומרים הללו שימושים אחרים [שהם לא ראויים למאכל או לסיכת הגוף וכדומה], אין לחשוש שיקח ממנו לצורכו, ואין לחשוש שיקח את החומר בשבת כדי להבעיר בו אש, שהרי כל יהודי יודע שאסור להבעיר אש בשבת, ולכן הוא לא יקח ממנו בשבת כלל.