לימוד משנה – מה הסגולה לבנים צדיקים?

מסכת שבת פרק ב׳ משנה ב׳. במשנה זו נמשיך לבאר באיזה סוגי שמנים ניתן להדליק נרות שבת ובאלו לא.

 

פרק ב' משנה ב'

 

משנתינו היא המשך למשנה הקודמת שבה למדנו מהם השמנים והפתילות הפסולים להדלקת הנרות בערב שבת, ובמשנה שלפנינו נלמד על שמנים נוספים הפסולים, ומה הם השמנים הכשרים שבהם ניתן להדליק את נרות השבת.

בתחילה מלמדת המשנה את מה שהוזכר במשנה הקודמת שאין להדליק ב'שמן שריפה'.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב – כלומר, שההלכה הכתובה במשנה הקודמת שאין להדליק ב'שמן שריפה', הכוונה היא שכאשר בערב שבת חל 'יום טוב' [אחד מחגי ישראל] שאסור לעשות בו מלאכה, אין להדליק בו שמן של תרומה שנטמא, מאחר שאסור לשרוף 'קדשים' [כלומר דברים קדושים] ב'יום טוב'.

 

עכשיו המשנה מלמדת על סוג נוסף של שמן שאין להדליק בו:

רבי ישמעאל אומר: אין מדליקין בעטרן – שאסור להדליק עם חומר נוזלי הנקרא 'עיטרן' היוצא מהעץ כאשר מחממים אותו,

מפני כבוד השבת – שהוא מדיף ריח רע מאוד, ויש לחשוש שעל ידי כך יצא האדם מהחדר המואר למקום חשוך ושם יאכל את סעודתו, ובכך יבטל את מצוות 'כבוד השבת', שכאשר אין אור בחדר הסעודה לא נקראת 'סעודה מכובדת'.

 

עכשיו המשנה מפרטת את סוגי השמנים הכשרים להדלקת נרות השבת:

וחכמים, מתירין בכל השמנים – שבכל סוגי השמנים שדולקים טוב ויפה ניתן להדליק, והמשנה מפרטת:

בשמן שומשמין, בשמן אגוזים – השמנים המופקים מהשומשומים ומהאגוזים כשרים להדלקה מאחר שהם דולקים יפה,

בשמן צנונות, בשמן דגים – וכן מותר להדליק בשמן המופק מזרעי הצנון ומגופם של דגים שגם הם דולקים יפה,

בשמן פקועות – שמן המופק מזרעים של דלעת הגדלה במדבר, גם בשמן זה ניתן להדליק מאחר שהוא דולק יפה,

בעטרן ובנפט – שהם שתי מיני חומרים דליקים שדולקים יפה אבל נודף מהם ריח רע, ולפי דעת חכמים מותר להדליק גם עם שמן שריחו רע,

[וגם רבי ישמעאל לא אסר להשתמש אלא עם עיטרן בלבד אבל הוא מודה שניתן להדליק עם נפט, וטעם הדבר הוא שריח העיטרן רע יותר מריח הנפט, ורק בדבר שריחו רע מאוד אסר רבי ישמעאל להדליק].

מדוע המשנה כתבה רק את המינים הללו, והרי יש מיני שמן רבים שדולקים יפה שאותם המשנה לא הזכירה?

הסיבה לכך היא שבמינים הללו יש חידוש מיוחד, שהשמנים הכתובים בתחילה הם ראויים לאכילה, והיה מקום לחשוב ולומר שלא ידליקו בהם מחשש שלאחר ההדלקה ירצה בעל הבית לקחת מעט שמן מהנר כדי לתבל את המאכלים של הסעודה,

ובכך הוא יעבור על איסור 'מכבה' [שהרי הנר היה אמור לדלוק כמות שעות מסויימת ועכשיו הוא ידלק פחות], והמשנה מחדשת שבכל זאת מותר להדליק בהם ואין לחשוש לכך,

ובשני המינים האחרונים 'עיטרן' ו'נפט', החידוש הוא שאפילו שיוצא מהם ריח רע אין לחשוש שהמדליק יצא מחדרו לאכול את הסעודה במקום חשוך כדברי רבי ישמעאל, אלא ניתן להדליק בהם ללא חשש מאחר שהם דולקים יפה.

רבי טרפון אומר: אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד – שמאחר ושמן הזית דולק יפה יותר משאר השמנים, יש להדליק בו ולא בכל שאר השמנים שמנו חכמים.

ואף שחכמי ישראל חולקים על רבי טרפון, בכל זאת כולם מודים שההדלקה בשמן זית היא המצוה המובחרת ביותר, שהרי הנר ידלק יותר יפה ויתרבה כבוד השבת.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. אין להדליק נרות שבת עם שמן שריחו רע ביותר כמו ה'עיטרן' [היוצא מהעצים על ידי חימומם], שיש לחשוש שעל ידי כך יצא האדם מהחדר המואר למקום חשוך ויאכל את סעודתו שלא בדרך כבוד, וכך ימנע את כבוד השבת.

כמו כן אין להדליק בשמן המפיץ ריח טוב כמו 'שמן אפרסמון' או בשמן מבושם, שיש לחשוש שהמדליק 'יסתפק' ממנו, כלומר שהוא ירצה לשים מהשמן על בשרו והוא יקח מעט מהשמן שנמצא בתוך הנר ובכך הוא יגרום לכיבוי הנר מוקדם יותר, ויש בכך איסור הבערה.

ב. מותר להדליק בכל סוגי השמנים, חוץ מהשמנים שהוזכרו במשנה הקודמת ובשמן המפיץ ריחות,

אבל לקיום מצוה מובחרת יש להדליק ב'שמן זית' שאורו יפה ביותר, או ב'נר שעוה' שיש בזמנינו שאורו צלול ויפה מאוד.

ג. מותר להדליק בערב 'יום טוב' נרות עם כל השמנים והפתילות שפסולים להדלקה מטעם חשש הבערה או כיבוי,

שמאחר וב'יום טוב' אין איסור הבערה וכיבוי, אין לחשוש בהם לשום דבר ולכן ניתן להדליק בהם לצורך כבוד יום טוב [שגם את החגים צריך לכבד כמו את השבת],

אבל גם ב'יום טוב' אין להדליק עם 'עיטרן' שריחו רע, מאחר שיש לחשוש שהוא יצא מהחדר בגלל הריח ויאכל בחושך ויפגע בכבוד ה'יום טוב'.