לימוד משנה – מותר לנפנף במנגל בשבת?

מסכת שבת פרק א׳ משנה י׳. בשיעור זה מבואר האם מותר לשים בשר על האש לפני שבת ולאוכלו אחר שתיכנס השבת.

 

פרק א' משנה י'

 

בשבת אסור להדליק אש על מנת לבשל מאכלים!

איסור זה נקרא 'מלאכת מבעיר', שהרי בשביל לבשל צריך להדליק [להבעיר] אש, והתורה אוסרת לעשות פעולה זו בשבת.

 

בזמנים הקדומים היו מבשלים את כל המאכלים על גבי גחלים בוערות [מה שאנו קוראים 'על האש'], ולא באש הדולקת בגז כמו שאנו נוהגים בזמנינו,

משנתינו מלמדת, שגם לדעת 'בית הלל' הסוברים שאין אדם מצווה על 'שביתת כלים' בשבת, אסור להתחיל לבשל על גבי האש מיני מאכלים שונים בסמוך לכניסת השבת, אם הבישול יעשה גם בשבת עצמה,

מאחר שיש לחשוש שהגחלים יפסיקו לבעור כראוי בשבת, וכאשר יראה המבשל שהאש הולכת להיכבות הוא יהפוך את הגחלים כדי להגביר את חומם, ובכך הוא יעבור על איסור 'הבערה',

[והמשנה מדברת על אדם שמניח את המאכלים על האש באופן ישיר, שהמאכלים אינם בתוך סיר, שעל הנחת מאכל המונח בתוך סיר על גבי האש בערב שבת נלמד במשניות שבפרקים הבאים].

 

המשנה גם מלמדת, שלא צריך שהמאכל יתבשל לגמרי לפני השבת, אלא אפילו אם הוא התבשל בצורה חלקית, באופן שניתן לאוכלו בדוחק, מותר להשאירו על האש גם בשבת,

מאחר שבאופן זה אין לחשוש שהוא יהפוך את הגחלים, שהרי המאכל כבר ראוי להיאכל.

ובמשנה נראה מהו שיעור הבישול, בתבשיל ובאפיית לחם, שבו הם נחשבים כראויים למאכל בדוחק.  

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

אין צולין בשר בצל וביצה – אסור לכל הדעות להניח בשר, בצל וביצה שאינם מבושלים וכן כל שאר מיני המאכלים על גבי האש סמוך לכניסת השבת,

אלא כדי שיצולו מבעוד יום – שרק אם הם יספיקו להיות מבושלים לפני השבת בשיעור של 'צליה', כלומר שהם התבשלו שליש מהבישול הרגיל שלהם, הדבר מותר אפילו אם הם ימשיכו להתבשל בשבת עצמה,

שבאופן זה הם כבר ראויים לאכילה בדוחק, ואין לחשוש שהמבשל יבוא להבעיר את הגחלים בשבת,

אבל אם לפני השבת לא יספיקו המאכלים להתבשל על האש שליש בישולם, צריך להוציאם מהאש לפני השבת,

שיש לחשוש שהמבשל יראה בשבת שהאש נחלשת והוא יהפוך את הגחלים ויבעיר אותם ויעבור על איסור 'הבערה' בשבת.

אין נותנין פת לתנור עם חשכה – כמו כן אסור להניח בצק בתנור שיש בו גחלים בוערות סמוך לכניסת השבת,

ולא חררה על גבי גחלים – וכן אסור להניח בצק של עוגה על גבי גחלים לפני כניסת השבת,

אלא כדי שיקרמו פניה מבעוד יום – שרק אם לפני כניסת השבת יכול הבצק להיאפות קצת, באופן שיהיה 'קרום' על כל הצדדים החיצוניים של הבצק או העוגה [שיהיה ניכר הבדל בין החלק הפנימי של הבצק לחלקו החיצוני], מותר להשאירם בתנור או על גבי הגחלים,

אבל אם עד כניסת השבת לא יהיה על הבצק 'קרום', אין להשאירו על גבי האש בשבת,

וטעם הדבר כמו בתבשיל, שאם הדבר יאפה באופן שהוא יהיה ראוי למאכל בדוחק לפני השבת, אין לחשוש שהוא יעשה 'הבערה' בשבת,

אבל אם הוא לא יהיה מוכן לאכילה כלל יש לחשוש שהוא יבעיר את הגחלים כשיראה שהם לא נאפים כראוי.

רבי אליעזר אומר: כדי שיקרום התחתון שלה – שלשיטתו מספיק שלפני כניסת השבת יהיה 'קרום' על הבצק בצד הדבוק לדופן התנור [שבזמנים הקדומים היו אופים לחמים על ידי הדבקת הבצק בדופן התנור, כמו שעושים מצות בזמנינו, ובצד הדבוק לתנור נעשה 'קרום' לפני החלק שפונה לאויר התנור], ובאופן זה גם כן מותר להשאיר את הבצק בתנור בשבת,

אבל לדעת 'תנא קמא' רק אם יש 'קרום' על כל צדדי הבצק מותר להשאיר את הבצק בתנור בשבת.

 

הלכה בימינו

 

וההלכה שיוצאת לנו למעשה מהמשנה:

א. אסור להניח בערב שבת על גבי הגחלים תבשיל שאין רגילים לאוכלו כשהוא חי [ללא בישול], באופן שהוא יתבשל גם במהלך יום השבת,

אבל אם לפני השבת הוא יכול להתבשל שליש בישולו [ויש אומרים חצי בישולו], שבכך הוא ראוי למאכל בדוחק, מותר להניחו ולהשאירו על גבי הגחלים גם בשבת,

ואין לחוש שהוא יבעיר את הגחלים בשבת, שהרי המאכל כבר ראוי להיאכל והוא לא יעשה איסור כדי שהוא יהיה מבושל לגמרי.

ב. אסור להניח בערב שבת בצק של לחם או עוגה על גבי הגחלים, אלא אם לפי כניסת השבת יהיה על אחד מצדדי הבצק [או הצד שפונה לאויר התנור, או הצד שדבוק לכותל התנור] 'קרום' המבדיל בינו לבין החלק הפנימי של הלחם,

שכאשר יש 'קרום' הלחם והעוגה ראויים מאכל בדוחק, ובאופן זה אין לחשוש שהאופה יעבור על איסור 'הבערת אש' כדי שהאפיה תהיה מושלמת יותר [ורק אם הלחם בתחילת השבת לא ראוי למאכל כלל, יש לחוש שכדי שיהיה לו לחם בשבת הוא יעבור על איסור תורה של 'הבערה'].

ואם הבצק עבה [כמו הלחמים שבזמנינו], צריך שיהיה 'קרום' בכל הצדדים של הבצק לפני כניסת השבת [שרק באופן זה הוא ראוי למאכל בדוחק.

והסימן ל'קרימת' פני הבצק משתי הצדדים הוא, שכשחותכים את הלחם או העוגה לא נמשכים מהם חוטי בצק].