לימוד משנה – מה מתפללים כשרואים אמבולנס?

מסכת ברכות פרק ט׳ משנה ג׳. בשיעור זה מבואר על מה מברכים ברכת שהחיינו, ומה היא תפילת שוא.

פרק ט' משנה ג'

 

כאשר קונים בגדים או חפצים שונים, צריך לברך ברכה מיוחדת, אותה נראה במשנה שלפנינו.

 

וכהמשך למשנה הקודמת, בה למדנו שצריך לברך ברכת 'הטוב והמטיב' על שמועה טובה, וברכת 'דיין האמת' על שמועה רעה,

משנתינו מוסיפה ומלמדת, שעל שמועה טובה צריך לברך, גם אם יודע שלאחר כמה ימים הדבר הטוב יתהפך לרעה,

וכן להיפך, שאם שמע האדם שמועה רעה, או שקרתה לו צרה, צריך לברך ברכת 'דיין האמת', גם אם יודע שלבסוף הצרה תתהפך לטובה.

 

הלכה נוספת נלמד במשנה, שאין לאדם להתפלל על שינוי דבר לאחר שהוא כבר נעשה,

למשל, אם האדם שומע שאנשים צועקים סמוך לביתו על חולה או פצוע שיש בסביבתם, והגיעה לשם ניידת אמבולנס, אין לו להתפלל, 'הלוואי שהחולה הוא לא ממשפחתי',

שהרי הדבר כבר אירע, ואין להתפלל על דבר שכבר קרה שלא יקרה, ותפילה זו נקראת 'תפילת שוא',

וכמו כן אין להתפלל על דבר שיכול להשתנות בדרך נס, למשל שמתפלל שאשתו תלד בן זכר או בת נקבה, כאשר היא כבר באמצע חודשי ההריון,

שגם תפילה זו נקראת 'תפילת שוא'.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

בנה בית חדש וקנה כלים חדשים – אדם שבנה בית חדש, או שהוא קנה כלים ובגדים חדשים,

אומר: ברוך 'שהחיינו' – שהוא צריך לברך: 'ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה',

וכמו שלמדנו במשנה הקודמת, שעל דברים טובים כשאין לו עוד שותפים בשמחה זו, עליו לברך ברכת 'שהחיינו'.

מברך על הרעה מעין הטובה – שכאשר באה לאדם צרה, יברך על כך ברכת 'דיין האמת', גם אם יתכן שתצמח לו טובה מכך בעתיד,

למשל, כשהנהר הסמוך לשדותיו עלה על גדותיו, והציף את השדות, ועל ידי כך התקלקלו כל הגידולים שהיו שם,

אפילו שעל ידי כך יתכן שהקרקע תהיה פוריה יותר בעתיד בגלל שהיא ספגה כמות גדולה של מים,

בכל זאת עכשיו הוא רע לו, שהפסיד את גידולי שנה זו, ומה שעתיד לבוא אינו ודאי, ולכן צריך לברך על כך ברכת 'דיין האמת'.

ועל הטובה מעין הרעה – שכמו כן צריך האדם לברך ברכת 'שהחיינו' או ברכת 'הטוב והמטיב', על דבר טוב שאירע לו, גם אם יודע שלבסוף עלול הדבר להתהפך לרעה,

למשל, שאם אדם מוצא מציאה יקרה ששייכת לגוי ועל פי ההלכה היהודית הוא לא חייב להשיבה, וממילא הוא שמח,

אפילו שעל פי חוקי השלטונות במקום שבו הוא גר, הוא חייב לדווח על כך, ואם יתפס שלקח את האבידה לעצמו יקבל עונש כבד,

עליו לברך ברכת 'שהחיינו', מאחר ועכשיו הדבר טוב לו ומשמחו, ומה שעתיד לבוא אינו ודאי.

 

עכשיו מלמדת המשנה, שאין להתפלל 'תפילת שוא':

הצועק לשעבר – אדם שמתפלל ומתחנן שלא יקרה דבר שכבר קרה,

הרי זו תפלת שוא – שהרי לא ניתן לשנות דבר שכבר אירע, והמשנה מסבירה וממחישה את כוונתה:

כיצד? – באילו מקרים נחשבת התפילה ל'תפילת שוא'?

היתה אשתו מעוברת – אדם שאשתו בהריון, ובמהלך חודשי ההריון הוא מתפלל,

ואמר: 'יהי רצון שתלד אשתי זכר' – כלומר, שמינו של העובר יהיה זכר [או נקבה],

הרי זו 'תפלת שוא'! – שהרי מין העובר נקבע בתחילת ההריון, ולאחר מכן התפילה היא לשנות דבר שכבר נעשה,

ואפילו שדבר זה יכול להשתנות על ידי נס, גם תפילה על נס נחשבת ל'תפילת שוא' ואין להתפלל על כך, [אבל ניתן להתפלל על שינוי מינו של העובר בכל הארבעים ימים הראשונים של ההריון, שאז צורת העובר עדיין לא ניכרת, ולכן אין זה בגדר 'נס' להתפלל על מינו של העובר].

המשנה מביאה דוגמא נוספת ל'תפילת שוא':

היה בא בדרך – שאם אדם מגיע מדרך רחוקה לעיר מגוריו,

ושמע קול צוחה בעיר – שהוא שמע מרחוק, שבאיזור בו הוא מתגורר אנשים צועקים על צרה שבאה עליהם,

ואמר: יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי – כלומר שלא תהיה הצרה בביתו או באנשים ממשפחתו,

הרי זו 'תפלת שוא'! – שהרי הצרה כבר קרתה, ואין אפשרות לשנות דבר שכבר היה, ולכן אין להתפלל תפילה זו.

 

הלכה בימינו

 

כעת נראה דבר הלכה למעשה, שאנו למדים מהמשנה:

v    למדנו במשנה, שצריך לברך ברכת 'שהחיינו' על בניית בית חדש או קניית כלים חדשים,

להלכה, צריך לברך ברכת 'שהחיינו' רק על קניית בגדים שמכבדים את האדם, כמו חולצה או מכנסיים, מעיל או כובע וכדומה,

אבל על בגדים שאינם לצורך כבודו של האדם, כמו הבגדים הסמוכים לגוף, שמטרתם לספוג את ריח הזיעה או לשם הרגשת נוחות, ואינם גורמים שמחה כל כך בקנייתם, אין לברך עליהם 'שהחיינו'.

 

v    ומה שלמדנו במשנה, שצריך לברך 'שהחיינו' בזמן קניית הבגד או הכלי, זה דוקא אם הם מוכנים לשימוש מיד לאחר  הקניה,

אבל אם בזמן הקניה, הבגד או החפץ אינם מוכנים לשימוש, למשל שצריך לתת את הבגד לחייט כדי שיקצרו או ירחיבו מעט, יש לברך ברכת 'שהחיינו' בזמן הלבישה הראשונה של הבגד, או השימוש הראשון בכלי.   

ובכל מקרה, יש לברך ברכה זו רק בסמוך לזמן הקניה או בתחילת השימוש הראשון, שאז עדיין יש שמחה בלבו על הדבר החדש,

אבל אם כבר עבר זמן רב, שכבר אין בלב האדם שמחה גדולה כמו שהיתה לו בעת הקניה, אין לו לברך על כך 'שהחיינו'.

 

ואם רואים אדם שקנה בגד חדש או שלובש בגד חדש, צריך לומר לו: 'תתחדש'.