לימוד משנה – הרכב התהפך, מה תברך?

מסכת ברכות פרק ט׳ משנה א׳. במשנה זו מבואר שכאשר נעשה לאדם נס במקום מסוים, כל פעם שעובר שם הוא צריך לברך.

פרק ט' משנה א'

 

יצא לך פעם לטייל ולראות מראות טבע יפים?

במשנה שלפנינו נלמד, שצריך לומר ברכה כאשר רואים איזה דבר פלא בטבע, או כשרואים מקום שנעשה בו נס לעם ישראל. 

 

בפרק התשיעי במסכת ברכות, כתובות כמה הלכות בענין 'ברכות השבח', שהם סוג נוסף של ברכות שאותם צריך לומר מתוך שבח והודאה לבורא העולם על ראיית דברים פלאיים, או על חוויות לא רגילות, במקומות או בזמנים מסוימים,

ברכות אלו אינן כמו 'ברכות הנהנין' שלמדנו עד עתה, שאותם צריך לומר בזמן שגוף האדם נהנה, אלא הן נאמרות כדי לשבח את בורא העולם על העולם הנפלא שברא, על ניסים שעשה בעבר, וכן על הפלאים הקיימים בטבע.

 

במשנתינו נלמד, שצריך לברך ולשבח כשרואים את המקומות שבהם נעשו ניסים גדולים ליהודים במשך הדורות, למשל כשרואים את המקום שבו נבקע ים סוף בזמן יציאת מצרים, או את המקום שבו נעשה נס פורים בארץ פרס.

החובה לברך ברכה זו רמוזה בתורה, שכאשר שמע 'יתרו' חותנו של משה רבינו, את כל הניסים שעשה השם ליהודים בזמן יציאת מצרים, הוא נעמד ואמר "ברוך השם אשר הציל אתכם מתחת יד פרעה ומתחת יד מצרים",

מדבריו למדו החכמים, שצריך לשבח ולברך, בכל זמן שרואים את המקומות שבהם נעשו ניסים ליהודים,

שעל ידי ראיית מקומות אלו, חוויית הנס היא מוחשית יותר, ולכן באותו זמן צריך לשבח ולברך על הניסים שנעשו שם.

 

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל –  שאם אדם רואה מקומות שונים שבהם נעשו ניסים ליהודים,

למשל כשרואה את מקום מעבר היהודים ב'ים סוף' בזמן שיצאו ממצרים, שהמים נעשו כעמודים, וביניהם היו שנים עשר שבילים, והם הלכו בתוכו עד שעברו לצידו השני של הים,

כשהוא רואה מקום כזה,

אומר: ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה – שצריך לברך ולשבח להשם עם הזכרת 'שם ומלכות', וכך יאמר: 'ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה'.

מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים – וכן אם רואה מקום בארץ ישראל שהיו בו פסלים שהיו משתחוים להם [והדבר אסור באיסור 'עבודה זרה'], ולאחר מכן הם נלקחו או נשברו ואינם קיימים שם,

אומר: ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו – וגם ברכה זו צריך להתחיל באמירת 'ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם', [ואם רואה מקום כזה בחוץ לארץ, יאמר גם כן ברכה זו, רק שבמקום לומר 'מארצנו', יאמר 'מהמקום הזה'],

ולאחר סיום הברכה יוסיף ויאמר: 'כשם שנעקרה ממקום זה, כן תיעקר מכל מקומות ישראל, והשב לב עובדיהם לעבדך'.

 

הלכה בימינו

 

כעת נראה דבר הלכה למעשה, שאנו למדים מהמשנה:

v    למדנו במשנה, שכאשר אדם רואה מקום שנעשה בו נס ליהודים, עליו לברך ברכה ולשבח את בורא העולם על הנס שעשה.

להלכה, גם אם נעשה נס פרטי לאדם במקום מסוים, למשל שבאו גזלנים לשודדו בהיותו ברחוב, ופתאום באו אנשים והצילוהו מהם, חובה עליו לברך ברכה זו כל פעם שהוא מגיע למקום ההצלה, ובאופן זה יאמר בברכתו: 'שעשה לי נס במקום הזה'.

ולא רק האדם עצמו שנעשה לו הנס צריך לברך, אלא גם כל צאצאיו צריכים לברך כשהם רואים את מקום הנס, ויאמרו: 'שעשה לאבינו נס במקום הזה',

אבל במקרים הללו, לא יאמר את הברכה עם הזכרת 'שם ומלכות' [שלא יאמר 'ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם'] אלא יאמר 'ברוך שעשה לי [או 'לאבינו'] נס במקום הזה',

שרק על נס שנעשה שלא בדרך הטבע, צריך לברך ברכה גמורה, אבל על נס הקורה לפעמים, אין צריך לברך ברכה גמורה, אלא יאמר אותה בלא הזכרת שם ומלכות.