לימוד משנה – מדוע נוטלים מים אחרונים?

מסכת ברכות פרק ח׳ משנה ד׳. בשיעור זה מבואר מה הטעם שנוטלים מים אחרונים בסוף הסעודה, וכן מדוע היה מנהגם לטאטא את הבית קודם הנטילה.

פרק ח' משנה ד'

 

סיימת לאכול, ואתה מעוניין לברך 'ברכת המזון'?

במשנה שלפנינו נלמד, שלפני שמברכים ברכת המזון צריך לשטוף ידים שוב במים, ושטיפה זו נקראת 'מים אחרונים'.

חכמי ישראל קבעו הלכה, שלאחר שאדם מסיים את ארוחתו, עליו לשטוף את ידיו, כדי שיברך 'ברכת המזון' מתוך נקיות הידים,

הם הביאו לכך מקור בפסוק מהתורה, שכתוב "והתקדשתם והייתם קדושים", שהתורה דורשת מהיהודים להיות קדושים בשעת הארוחה, וקדושה זו היא ההימנעות מטומאה, זוהמה או ליכלוך,

ובגלל שבפסוק כתובים שתי מילים שמשמעותם קדושה, 'והתקדשתם' ו'קדושים', לכן יש ללמוד מכך, ששתי פעמים צריך לנקות את הידים בשעת הארוחה, פעם אחת לפני האכילה, ופעם אחת לאחר סיום הארוחה.

שטיפה זו היתה נעשית על ידי הבאת כלי עם מים לשולחן, וכל אחד מהמשתתפים בארוחה היה שופך ממנו על ידיו, והמים היו נשפכים על הרצפה תחת השולחן [שבזמנם קרקעית הבית לא היתה מרוצפת במרצפות, אלא היה על קרקעית הבית עפר וחול, ולכן על ידי שפיכת המים לא היה שום ליכלוך, כי הם היו נבלעים מיד בחול].

כמו כן, בזמן חכמי המשנה היו נוהגים לנקות את רצפת הבית לפני שבירכו 'ברכת המזון', כדי שגם המקום שבו הם מברכים יהיה נקי מפירורי הלחם או שאר המאכלים שנפלו במהלך הארוחה על הרצפה,

ובמשנה נלמד שיש שתי דעות מה צריך לעשות קודם, האם צריך לנקות את הרצפה מפירורי הלחם קודם ורק אחר כך לשטוף את הידים ב'מים אחרונים',

או שעדיף לשטוף את הידים ורק אחר כך לנקות את הרצפה.

ושתי הדעות תלויות בהלכה נוספת, האם מותר להעסיק בבית מלצר שאינו בקי בהלכה או לא, וכפי שנראה במשנה.

נראה יחד את לשון המשנה ונסביר:

בית שמאי אומרים: מכבדין את הבית – כלומר, שכאשר סיימו הסועדים את ארוחתם, ורוצים לנקות את הידים במים וגם לטאטא את רצפת הבית, עדיף קודם לטאטא את הרצפה,

ואחר כך נוטלים לידים – שלאחר שהרצפה נקיה מפירורים, ישפכו את ה'מים אחרונים' על הידים, שאם ישפכו את המים על הרצפה לפני שהיא נקיה,

יש לחשוש שהמים יפלו על פירורי לחם גדולים הראויים לאכילה, והם ימאסו מהמים ולא יהיו ראויים לאכילה, ואסור להשחית חתיכות גדולות [פרוסה אחת או יותר] של לחם,

ובית הלל אומרים: נוטלין לידים – שעדיף קודם לשטוף את הידים ולקיים את מצוות 'מים אחרונים',

ואחר כך מכבדין את הבית – ואין לחשוש שהמים יפלו על חתיכות לחם גדולות, שהמלצר שמשרת את הסועדים היה מרים אותם מיד לאחר שנפלו, בגלל שאין לבזות לחם ולהשאירו מונח על הרצפה,

ושתי הדעות תלויות בהלכה נוספת, שבית שמאי סוברים, שלפעמים המלצר הוא 'עם הארץ' שאינו בקי בהלכה, והוא לא יודע שצריך להרים חתיכות לחם שנפלו על הרצפה,

ולכן יש לחשוש שהמים ישפכו על הלחם וישחיתו אותו,

אבל לדעת בית הלל, אין להעסיק מלצר שאינו יודע הלכות בסיסיות, ולכן הוא בודאי היה יודע שצריך להרים את הלחם מהרצפה, ולכן אין מניעה לשפוך את המים על הרצפה גם קודם שטיאטאו את הרצפה.  

 

הלכה בימינו

 

עכשיו נראה דבר הלכה למעשה, שאנו למדים מהמשנה:

ראינו במשנה, שצריך לשטוף את הידים לפני שמברכים 'ברכת המזון', ומצוה זו נקראת 'נטילת מים אחרונים',

ולדעת בית שמאי, לפני שטיפת הידים צריך לנקות את רצפת החדר בו התקיימה הארוחה.

להלכה, מכיוון שבזמננו לא נוהגים לשפוך את המים אחרונים על הרצפה, אלא בתוך כלי שמונח על השולחן, לכן אין צורך לטאטא את הבית גם אם המלצר אינו יודע את ההלכה שצריך להרים את חתיכות הלחם שנפלו על הרצפה,

אבל הנוהגים ליטול 'מים אחרונים' על גבי השולחן, צריכים להסיר מהשולחן את חתיכות הלחם שגודלם יותר מפרוסה אחת,

כדי שלא יתיזו עליהם ה'מים אחרונים' ועל ידי כך הם ימאסו ויושחתו.

וצריך לדעת, שאפילו שאין איסור להשחית חתיכות לחם קטנות, בכל זאת השחתתם מביאה את האדם לידי 'עניות',

שבהשחתתו את פירורי הלחם, הוא מראה שאינו מחשיב את המאכלים שברא בורא העולם לצורך האדם, ולכן נלקח ממנו הממון שניתן לו מאת בורא העולם.

לכן אם אדם רואה שנשארו פירורי לחם על הרצפה, עליו להזהר שלא לדרוך עליהם, שזה דרך השחתה, אלא ירימם וישימם בפח האשפה בצורה מכובדת [שלא יהיו סמוכים לצואה וכדומה].