לימוד גמרא – קשירת קשר אסורה! שיעור 42

מסכת בבא מציעא דף יג. אי הכי כי אין בהן – דף יג: אמר רבי אלעזר. בשיעור זה מבאר הרב ניו מה החשש להחזיר שטר שנמצא שאין בו אחריות נכסים, לידי המלוה.