לימוד גמרא – הבנק עושה צרות, מה עושים? שיעור 54

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף טו: לא קשיא – אלא מזו. שיעור זה הוא המשך ישיר לשיעור הקודם, הרב ניו מלמד מתי קונה שהשקיע בשדה מקבל את ההשקעה מהגובה ומתי לא מקבל את ההשקעה.