לימוד גמרא – לא תמיד משתלם להוסיף מרפסת! שיעור 51

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף טו. וסבר שמואל – דף טו. הכא זביני. בשיעור זה מלמד הרב ניו האם יש איסור רבית במכירה שנראית כהלואה, ומה ההבדל בין הלואה שאסורה למכר שמותר.