לימוד גמרא – אפשר לקנות רכב בלי לשלם כסף? שיעור 32

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יא. איתיביה רבי אבא – דף יא: רבי זירא קבלה. בשיעור זה הרב ניו ממשיך לבאר את הסוגיא המרתקת של חצר המשתמרת, ומבאר את המחלוקת והקושיות המובאות בגמרא בענין זה.