לימוד גמרא – מה אמר הרב לפרופסור שהתיישב לידו במטוס? שיעור 44

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יג: תניא כוותיה – דף יד. אמר שמואל. שיעור זה הוא המשך ישיר לשיעור הקודם, ובו הרב ניו מבאר את המסקנה בסוגיא של אדם שמצא שטר חוב, למי עליו להחזיר את השטר.