לימוד גמרא – הבנק עיקל את הבית, מה עושים? שיעור 39

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יב: אלא הא דתנן – דף יג. אביי אמר. בשיעור זה עוסק הרב ניו בסוגית שטרות, ומבאר מתי אפשר לכתוב את השטר, ומה ההבדל בין שטר הלואה לשטר מכירה.