לימוד גמרא – במה אשה עדיפה על גבר? שיעור 30

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף י: ומי איכא למ״ד – דף יא. מתני׳. שיעור זה הוא המשך לסוגיא של חצר מטעם מה קונה, מה הדין לגבי מציאה ומה הדין לגבי גט.