לימוד גמרא – שטר בלי תאריך שוה? שיעור 20

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ז: אמר רבי אלעזר - דף ח. אמר רמי בר חמא. בשיעור זה הרב ניו מלמד ששנים שאוחזין בשטר, מאד משנה באיזה צד הם אוחזין.