לימוד גמרא – מה עונה מאפיונר בחקירה? שיעור 29

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף י: ואמר ריש לקיש – דף י: מיחייב שולחן. בשיעור זה הרב ניו מלמד האם לקטנה יש דין חצר וכן דין ארבע אמות שקונות לאדם בכל מקום.