לימוד גמרא – האם מותר לתפוס לחבר מקום באוטובוס? שיעור 26

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ט: מתני׳ – דף י. רב נחמן ורב חסדא. בשיעור זה מלמד הרב ניו את הדין במקרה שאחד אמר לחבירו שיגביה לו מציאה שהוא ראה ראשון, וחבירו לקח אותה לעצמו, מי זכה.