לימוד גמרא – השאלת סלולרי לחבר ושוטר החרים את המכשיר האם אתה חייב? שיעור 12

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה. ת״ש דתני רמי בר חמא - דף ה. ההוא רעיא. בשיעור זה מלמד הרב ניו מה דינם של שומרים שקיבלו רמות אחריות שונות.