לימוד גמרא – נראה אם אתה יודע לספור? שיעור 17

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ו: אמר ליה רב חנניה - דף ז. מאי הוי עלה בשיעור זה הרב ניו מלמד כיצד מעשרים בהמות וכמה פרטים נוספים בהלכות אלו.