מה רע בלקיים מצוות בלי ללמוד תורה?

למה כל כך חשוב ״ללמוד תורה״? מה רע בקיום המצוות מבלי לשקוע ולעמול בתורה? למה לא מספיק לתת צדקה ולהניח תפילין ולעשות את שאר המצוות? מה העניין בלימוד התורה?

הרב שמעון וייס, מפעילי ארגון "אחינו":

 

ובכן, זאת עלינו לדעת: מצוות לימוד התורה מורכבת בעצם משני חלקים. בלימוד התורה יש שתי מצוות שונות האחת מהשניה.

המצווה אחת היא מצות לימוד התורה כדי לדעת את מצוותיה. כלומר, חובה עלינו לדעת היטב את מה שכתוב בתורה הקדושה, כדי לקיים את המצוות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא.

אבל חוץ מהמצוה הזו של לימוד התורה כדי לדעת את המצוות ולקיים אותן, יש מצווה בפני עצמה של לימוד התורה לשם לימוד התורה. בדיו כמו שיש מצוה להניח תפילין ולנענע ארבעת המינים בסוכות, כך יש מצוה ללמוד תורה. וכמו שאדם לא יאמר: טוב, אני רק מניח תפילין אבל אני לא שומר שבת, כך לא ניתן "לוותר" על מצות לימוד התורה. יש לנו חיוב לימוד תורה, חיוב עצמי על כל אחד ואחד שעליו ללמוד תורה גם כדי ללמוד ולהגות בה.

אז במצוות לימוד התורה יש לנו, כאמור, את החיוב ללמוד כדי לדעת מה לעשות, איזה מצווה לקיים. כי אם לא תדע מה שכתוב בתורה – לא תדע מה לעשות, לא תדע את ההלכות. לכן עלינו ללמוד את התורה גם כדי לדעת את המצוות, וללמוד לפני כל חג ומועד את העניינים הקשורים אליו.

ויש לנו גם החלק השני של המצווה, שעצם הלימוד עצמו הוא מצוה. כמו שכשאתה מניח תפילין אתה נזכר ביציאת מצרים ואתה מבין שכל העולם ומה שקורה בו הכל זה הקב"ה, שהוא ברא את העולם ועל כל צעד וצעד עלינו לחשוב מה ה' אומר לנו לעשות כעת, כך גם בזמן לימוד התורה אתה מתקדש ואתה יודע מה הקב"ה רוצה ממך, אפילו במצבים כמו ויכוחים על עניני נזיקין. אתה מתעסק עם רוחניות – וזה מה שחשוב.