תפוח או ענבים, מי יותר חשוב?

משניות ברכות פרק ו משנה ד במשנה זאת נלמד שכאשר מציעים לנו סוגי פירות שונים עלינו להקדים בברכה את הפירות החשובים יותר מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ו' משנה ד'

 

אתה אוהב לאכול פירות עסיסיים? ענבים או רימונים?

הידעת שישנם סוגי פירות שהתורה החשיבה אותם יותר משאר הפירות?  

היום נלמד על כך.

 

כאשר התורה משבחת את ארץ ישראל, היא כותבת מהם המאכלים המשובחים הגדלים בה, כמו שכתוב: "ארץ – חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ – זית שמן, ודבש" , כלומר שיש חמשה סוגים של פירות [ענבים, תאנים, רימונים, זיתים ותמרים] ושתי סוגים של זרעים [חיטה ושעורה], כל אלו נקראים 'פירות שבעת המינים',

וכאשר בכוונת האדם לאכול שני מיני פירות, האחד הוא מ'פירות שבעת המינים', והשני אינו משבעת המינים, למשל תפוח או תפוז, יש לו לברך את הברכה על הפרי משבעת המינים ולאוכלו ראשון, ורק אחר כך יאכל את שאר הפירות, בגלל חשיבותם של פירות שבעת המינים.

ואם התפוח או התפוז חביבים וטעימים לו יותר מהפירות מ'שבעת המינים', יש שתי דעות בין חכמי ישראל האם באופן זה צריך לברך את הברכה על הפרי החביב עליו יותר ולאוכלו ראשון, או שגם באופן זה יברך על הפרי החשוב יותר, וכפי שנראה במשנה.

 

עכשיו נראה את לשון המשנה ונסביר:

היו לפניו מינים הרבה – כלומר, שיש לפני האדם כמה מיני פירות, את חלקם הוא מחבב יותר, ואת חלקם פחות,

רבי יהודה אומר: אם יש ביניהם ממין שבעה – שאם באותם פירות המונחים לפניו יש גם פרי מ'שבעת המינים' שנשתבחה בהם ארץ ישראל,

עליו הוא יברך – הוא צריך לברך על פרי זה ולאוכלו ראשון, אפילו שהוא מחבב יותר פרי אחר שאינו משבעת המינים,

וחכמים אומרים: מברך על איזה מהן שירצה – לדעת חכמים, אם הוא מחבב את הפרי משבעת המינים פחות משאר הפירות, עליו להקדים ולברך על הפרי החביב עליו קודם ולאוכלו ראשון.

 

הלכה בימינו

 

v     במשנה ראינו שיש שתי דעות, האם   צריך לברך ברכת 'בורא פרי העץ' על הפרי החשוב מ'שבעת המינים' או על הפרי החביב על האדם, שלדעת רבי יהודה, יברך את הברכה על הפרי החשוב מ'שבעת המינים' ויאכל אותו ראשון, ולדעת חכמים צריך לברך על הפרי החביב עליו אפילו שהוא לא מ'שבעת המינים'.

ההלכה היא כדעת רבי יהודה, וצריך להקדים לברך על הפרי החשוב משבעת המינים, אפילו שהוא אוהב יותר לאכול את שאר הפירות המונחים לפניו.

אבל כאשר יש לפני האדם שתי מיני מאכלים שעל כל אחד מהם צריך לברך ברכה שונה, למשל ענבים ואבטיח, שעל הענבים מברכים 'בורא פרי העץ' ועל האבטיח 'בורא פרי האדמה', והוא חפץ לאכול את האבטיח שהוא לא מ'שבעת המינים' יותר מהענבים החשובים מ'שבעת המינים',

באופן זה, יקדים לברך 'בורא פרי האדמה' על האבטיח ויאכל אותו, ואחר כך יברך 'בורא פרי העץ' על הענבים ויאכלם,

שרק כאשר הברכה על שתי המינים היא ברכה אחת, יש להקדים את הפרי החשוב לפני הפרי החביב, אבל כאשר בכל מקרה הוא יברך ברכה נוספת על הפרי החשוב, יש להקדים לברך על הפרי החביב עליו.

וכן אם יש לפניו שני פירות שאינם משבעת המינים, צריך להקדים ולברך על הפרי החביב עליו ולאוכלו קודם, שבאופן זה גם רבי יהודה, שיש חשיבות לפרי החביב על האדם.