גם חזן וגם כהן איך תברך ברכת כהנים?

במשנה זאת נלמד כי במידה והכהן הוא גם השליח ציבור מותר לו לברך ברכת כהנים באמצע תפילת עמידה רק אם הוא בטוח שיוכל לחזור לתפילה כמו שצריך בלי להתבלבל מתוך סדרת שיעורי משניות מפי הרב יונה פיינהנדלר

 

 

פרק ה' משנה ד'

 

במשנה הקודמת למדנו, איך צריך להתנהג כאשר שליח הציבור טעה בתפילתו.

היום נלמד במשנה, באיזה מקרים עלול שליח הציבור לטעות ב'תפילת החזרה', ומהי הדרך להמנע מכך.

 

בתפילת 'שחרית' שמתפללים בכל בוקר, צריכים הכהנים המתפללים בקהל לברך את שאר המתפללים, ברכה זו נקראת 'ברכת כהנים', והיא נאמרת לקראת סוף 'תפילת החזרה' שאומר שליח הציבור.

בתחילה מברכים הכהנים ברכה: 'ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה', כלומר שהם משבחים את השם על שהוא קידש אותם בקדושת הכהונה ,

ואחר כך אומרים הכהנים שלשה פסוקים של ברכה הכתובים בתורה, הברכה הראשונה: "יברכך השם וישמרך", השניה: "יאר השם פניו אליך ויחונך", והשלישית: "ישא השם פניו אליך וישם לך שלום",

ועל כל ברכה וברכה צריכים השומעים לומר "אמן".

 

המשנה מלמדת שאם שליח הציבור האומר את 'תפילת החזרה' בקול רם הוא כהן, אין לו לברך את הציבור,

שבגלל שברכת הכהנים היא באמצע החזרה ובזמן שהם מברכים שליח הציבור מפסיק את אמירת ה'חזרה', הוא עלול לשכוח היכן הוא אחז כשהוא הפסיק את החזרה לצורך ברכת הכהנים, ועל ידי כך הוא ידלג על ברכה אחת או יותר והתפילה לא תסתיים כראוי.

וכן לא יענה שליח הציבור "אמן" על ברכת הכהנים, שגם אמירה זו עלולה לגרום לו לטעות והוא לא ימשיך את אמירת החזרה כראוי.

אבל ישנם אופנים בהם מותר לשליח ציבור כהן לברך את 'ברכת הכהנים', כמו שנראה במשנה.

 

עכשיו נראה יחד את לשון במשנה ונסביר:

העובר לפני התיבה – ה'חזן' העומד על יד ה'תיבה', שהיא הבימה שבה מניחים את הספר תורה, ושם הוא אומר בקול רם את 'תפילת החזרה',

לא יענה אחר הכהנים אמן – אין לו לענות 'אמן' אחר ברכות הכהנים,

מפני הטירוף – שאמירת ה'אמן' היא לא חלק מברכות החזרה, ואם יענה 'אמן' הוא עלול להתבלבל ולא ידע היכן הוא אחז לפני שהפסיק את תפילתו לצורך ברכת הכהנים,

 

ואם אין שם כהן אלא הוא – כלומר, שהוא גם 'שליח ציבור' וגם הכהן היחידי בבית הכנסת,

לא ישא את כפיו – שכמו שאין לשליח הציבור לענות 'אמן' אחרי ברכת הכהנים, כך גם אין לו לברך את המתפללים, אפילו שאין עוד כהן נוסף המתפלל עמם,

שגם באופן זה יש לחשוש, שההפסקה בתפילת החזרה תגרום לו לשכוח את המקום שבו הוא הפסיק וממנו צריך להמשיך אחרי שיגמור לומר את ברכת הכהנים,

 

ואם הבטחתו – שאם שליח הציבור הכהן סמוך ובטוח בעצמו,

שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילה כלומר, שהוא לא יתבלבל, אלא מיד לאחר סיום ברכת הכהנים יחזור למקום שאחז בו בתפילת העמידה,

רשאי – באופן זה הוא יכול לברך את המתפללים, אף שהוא באמצע אמירת החזרה.

 

הלכה בימינו

 

v     למדנו במשנה, שאין לשליח ציבור כהן לברך את המתפללים, אלא רק במקרה שהוא בטוח בעצמו שלא יתבלבל ויטעה אחרי סיום הברכה,

אבל לענין עניית 'אמן' על ברכת הכהנים אמרה המשנה, שאין לשליח הציבור לענות 'אמן', ולא חילקה בין אם הוא בטוח בעצמו שלא יטעה לבין אם לא בטוח בעצמו,

 

וכמו כן המשנה לא כתבה מה הדין באופן שיש עוד כהנים בבית הכנסת ושליח הציבור הוא גם כן כהן, והוא בטוח בעצמו לא יטעה, האם מותר לו לברך ברכת כהנים שהרי הוא לא יטעה, או שמכיוון שיש כהנים נוספים, אין לו לברך.

להלכה, לענין עניית 'אמן' אין חילוק בדבר, ומותר לשליח הציבור לענות 'אמן' אם הוא בטוח שלא יטעה על ידי כך.

ולענין שליח הציבור כהן ויש עוד כהנים בבית הכנסת והוא בטוח בעצמו שלא יטעה, ישנן שתי דעות בין פוסקי ההלכה אם מותר לו לברך את ברכת הכהנים,

 

יש אומרים שבאופן זה לא יברך את המתפללים, שהרי ישנם כהנים נוספים שיברכו, ויש אומרים שגם באופן זה מותר לו לברך את המתפללים,

ולמעשה, כל שליח ציבור כהן, ינהג כפי מנהג קהילתו בהלכה זו.